Izbornik

Integrirana strategija VE protiv nasilja nad djecom

U Parizu je 23. i 24. lipnja 2008. održan prvi sastanak radne grupe za izradu Smjernica Vijeća Europe za integriranu strategiju protiv nasilja nad djecom, koje će biti predloženo na usvajanje kao Preporuka Vijeću ministara.

 Članica radne grupe je i zamjenica pravobraniteljice za djecu Lora Vidović. Izrada smjernica je sastavni dio projekta “Gradimo Europu za djecu i s djecom”, a temelji se na iscrpnom izvješću o nasilju nad djecom iz četiri članice Vijeća Europe – Portugala, Norveške, Italije i Rumunjske. Na iskustvima iz tih zemalja sastavljen je prvi nacrt smjernica o kojem se raspravljalo na sastanku radne grupe.

Smjernice predviđaju izradu integrirane strategije u zemljama članicama Vijeća Europe o nasilju nad djecom, a za sada je nacrt sadrži sljedeća poglavlja: osnovni principi, doseg i definicije, zakonodavni okvir, djelovanje na državnoj i lokalnoj razini, institucionalni okvir, javne politike, mehanizmi prijavljivanja nasilja, pomoć u oporavku i društvenoj reintegraciji, pravosuđe, edukacija, jačanje javne svijesti, mediji, sudjelovanje djece, istraživanja i prikupljanje podataka te djelovanje na europskoj razini. 

Iako je tekst u početnoj fazi, njegovom doradom i usvajanjem na Vijeću ministara, a ponajviše implementacijom na državnoj i lokalnim razinama, trebalo bi se postići unapređenje na području zaštite djece od nasilja, osobito na praktičnoj razini.

Rasprava o smjernicama biti će i poseban segment Konferencije Vijeća ministara na visokoj razini, koji će se od 8. do 10. rujna 2008. održati u Stockholmu. Drugi sastanak radne grupe je u Parizu 27. i 28. listopada.