HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

15.jpg

Djeca kažu

18.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Javni poziv kandidatima za zamjenika/zamjenicu pravobraniteljice za djecu Ispis E-mail

DPR-119-01/17-0002

Zagreb, 26. travnja 2017.

Na temelju članka 4. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03, 30/17 -Odluka USRH), pravobraniteljica za djecu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA/ICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

Pravobraniteljica za djecu objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje jednog zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu.
Zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu imenuje Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
          - hrvatsko državljanstvo
          - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
          - najmanje pet godina radnog iskustva
          - nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo.

Zamjenik/ica pravobraniteljice za djecu ne smije pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Kandidati uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju navedenih uvjeta, a posebno:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
- diplomu o završenom stupnju obrazovanja
- potvrdu o radnom iskustvu – preslik radne knjižice za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o      zaposlenju i stažu), i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih  službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kada je osiguranik podnio    zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave da je kandidat podmirio sve dospjele obveze
- izjavu da nije član političke stranke.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu“.

Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu objavit će se u Narodnim novinama i na internetskoj stranici pravobraniteljice za djecu.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić