HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

13.jpg

Djeca kažu

7.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

O uredu pravobraniteljice Ispis E-mail

Stručni i administrativni poslovi za pravobranitelja za djecu obavljaju se u Uredu pravobraniteljice za djecu.
Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

http://narodne-novine.nn.hr/edition_pdf.aspx?eid=129634

Stručno savjetničke poslove u Uredu obavlja multidisciplinarni tim u kojem je sedam diplomiranih pravnika, diplomirana socijalna radnica, profesorica defektologije, profesorica psihologije, diplomirana socijalna pedagoginja i dvije profesorice pedagogije.
Administrativno tehničke i računovodstvene poslove obavlja četvero službenika.

Ustrojstvene jedinice

1. Služba za stručne poslove

2. Služba za opće poslove

Službom za stručne poslove rukovodi zamjenica pravobraniteljice mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Službom za opće poslove rukovodi zamjenica pravobraniteljice Ester Radmilo, dipl. iur.

1. Služba za stručne poslove

 • prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izjašnjavanje,
 • obavlja stručne poslove u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim pravobraniteljici za djecu,
 • obrađuje predmete po uputama pravobraniteljice za djecu i zamjenica te izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga,
 • izrađuje nacrte prijedloga za poduzimanje mjera za sprječa­vanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece te nacrte akata kojima se zahtijevaju izvješća o poduzetim mjerama,
 • izrađuje nacrte kaznenih prijava nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zlouporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju i nehajnom postupanju te nacrte upozorenja nadležnom centru za socijalnu skrb, s prijedlozima mjera za zaštitu prava i interesa djece,
 • prati i proučava propise i probleme koji se javljaju u njihovoj primjeni te o tome daje pravobranitelju za djecu mišljenja i prijedloge,
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri pravobraniteljica za djecu.

2. Služba za opće poslove

 • prikuplja sudsku praksu i pravna stajališta Ustavnog, Vrhov­nog i Upravnog suda Republike Hrvatske koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa djece,
 • evidentira i statistički obrađuje predmete koji se odnose na povrede pojedinačnih prava djece te opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
 • prikuplja međunarodne dokumente, stručnu literaturu te druge podatke koji su od značaja za zaštitu prava i interesa djece,
 • obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem te ostvarivanjem prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika,
 • obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove te se brine o zakonitoj provedbi važećih materijalno-financijskih propisa,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove vezane uz ured­sko poslovanje,
 • obavlja poslove uspostave i održavanja informacijskog sustava,
 • organizira i brine se o provođenju izdavačke djelatnosti,
 • obavlja druge poslove koje joj povjeri pravobraniteljica za djecu.