Dan ružičastih majica – protiv vršnjačkoga nasilja

Dan ružičastih majica – protiv vršnjačkoga nasilja

I ove godine u mnogim školama i organizacijama koje rade s djecom i mladima 24. veljače obilježen je Dan ružičastih majica, kao nacionalni dan borbe protiv vršnjačkoga nasilja. U mnogim zemljama u svijetu Dan ružičastih majica obilježava se zadnje srijede u veljači, s ciljem podizanja svjesnosti o važnosti preventivnoga djelovanja protiv nasilja među djecom. Time se ujedno potiče prihvaćanje i poštovanje različitosti te razvoj pozitivnih odnosa i suradnje među djecom i mladima.

Istraživanja pokazuju da posljedice vršnjačkog nasilja za dijete i mladu osobu u razvoju mogu biti jako teške i dugotrajne te da ih mogu trpjeti i u odrasloj dobi. Stoga je važno govoriti o vršnjačkome nasilju, osnažiti djecu da znaju prepoznati različite oblike nasilja, ohrabriti ih da prijave nasilje kako bi se ono pravodobno zaustavilo, te ih uputiti kome se mogu obratiti za pomoć. U vezi s time i Ured pravobraniteljice za djecu i njezina Mreža mladih savjetnika (MMS) kontinuirano pozivaju na sustavni rad na prevenciji nasilja, osobito u školi kao ustanovi s najvećim prevencijskim potencijalom.

Škola i cijelo društvo ovoj problematici moraju pristupati preventivno, provodeći preventivne aktivnosti i programe kako do nasilja ne bi došlo. Najvažnija i sveobuhvatna preventivna aktivnost škole je omogućavanje sigurnog ozračja za svu djecu, s jasnim stavom prema nasilju kao neprihvatljivoj pojavi za koju će uvijek uslijediti očekivane posljedice. Također je nužno izgrađivati suradničke i podržavajuće odnose među učenicima i djelatnicima škole. Takvo ozračje postiže se jedino kontinuiranom i višegodišnjom promišljenom politikom na razini cijele škole.

Uz provođenje preventivnih programa za svu djecu, to uključuje i posebne oblike rada s djecom koja su doživjela nasilje i kojima treba pomoći da prevladaju stresnu situaciju i ojačaju samopouzdanje, ali i s djecom počiniteljima nasilja, kojoj je također potrebna pomoć da bi korigirali svoje ponašanje.

Da bi se škole mogle nositi s vršnjačkim nasiljem, nužno je dodatno i stalno educirati učitelje i školske stručnjake za provođenje programa prevencije nasilja te ih i osnažiti da se znaju i mogu uhvatiti u koštac s pojedinim problemima s kojima se nužno susreću u radu s učenicima. Poželjno je osigurati u školama stručnu službu ekipiranu potrebnim stručnjacima te surađivati i s drugim institucijama i službama koje se bave zaštitom djece. Važno je i da svaka škola bude svjesna svoje odgojne uloge te da bude uključena u živote svojih učenika i kada nisu u školi. Stoga se njezini djelatnici moraju baviti i nasiljem među učenicima koje se odvija na internetu i društvenim mrežama i grupama te izvan školske zgrade.

Budući da i djeca trebaju i mogu imati vrlo važnu ulogu u prevenciji vršnjačkoga nasilja, Dan ružičastih majica upravo naglašava taj njihov aktivitet i podsjeća na njihov vrijedan doprinos prevenciji nasilja – koja je zajednički kontinuirani zadatak i odraslih i djece. (Foto: Učenički dom Podmurvice u Rijeci na Korzu obilježio Dan ružičastih majica – snimio M. Klepac, HINA)