Europska škola socijalne pedijatrije “Dijete u gradu”

Europska škola socijalne pedijatrije “Dijete u gradu”

Pedijatrijska skola Ivana 2016Pravobraniteljice za djecu Ivana Milas Klarić sudjelovala je 16. lipnja 2016. u Zagrebu u radu pete po redu Europske škole socijalne pedijatrije pod nazivom “Dijete u gradu”, koja je održana od 16. do 18. lipnja u organizaciji Međunarodnog društva za socijalnu pedijatriju (International Society for Social Pediatrics and Child Health), Europske mreže gradova prijatelja djece (European Network Child Friendly Cities), Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi – općine prijatelji djece”, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Centra za zdravlje djece.

Programski škola otvara nove teme i širi nove koncepte skrbi o ranom rastu i razvoju djece s pozicije zdravlja djece, interdisciplinarnosti, uloge šire i lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta.
U izlaganju o potrebi podizanja svijesti o pravu djece na sudjelovanje u društvu pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić prezentirala je rezultate vršnjačkog istraživanja koje su članovi Mreže mladih savjetnika proveli u svojim školama, u sklopu projekta o dječjem sudjelovanju na području Europske unije tijekom 2013. godine, uz financijsku podršku Europske komisije. Posebno je istaknula i podsjetila na relevantne dokumente koji se odnose na participaciju djece, s naglaskom na Opći komentar br. 12 (2009) Pravo djeteta da ga se sasluša i poglavlje Provedba prava djeteta da ga se sasluša u različitim okruženjima i situacijama, podsjećajući posebno na sudjelovanje djece u zdravstvenoj skrbi.
Pravobraniteljica je u izlaganju podsjetila i na poglavlje Općeg komentara br. 12 (2009) Odbora za prava djeteta u kojem su navedene obveze država potpisnica koje trebaju biti ispunjene kad je riječ o ostvarivanju prava djeteta na izražavanje mišljenja i sudjelovanje u procesima donošenja odluka koji se djeteta tiču u svim područjima njegovog života.
Više o 5. Europskoj školi socijalne pedijatrije pročitajte ovdje.