Financijska izvješća

Icon

Financijski plan Pravobranitelja za djecu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Icon

Dječji proračun 2020.-2022.- izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

Icon

Dječji proračun 2021.-2023.

Icon

Izvršenje Dječjeg proračuna za 2019. godinu.

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1.2019. - 31.12.2019.

Icon

Bilješke iz Završnog računa 1.1.2019. - 31.12.2019.

Icon

Dječji proračun 2020.-2022.

Icon

Financijski plan Pravobranitelja za djecu za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu ( Narodne novine 117/2019.)

Icon

Dječji proračun 2019.-2021.

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2018. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : Bilanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke