Ispravak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11 i 34/12), pravobraniteljica za djecu objavljuje

ISPRAVAK OGLASA

za  prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u
UREDU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE

Djelomično se ispravlja Oglas, DPR: 112-01/12-024-1 za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto savjetnik pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina, koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave, Pravobranitelja za djecu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. rujna 2012. godine, u dijelu u kojem se navodi dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu na oglas, kako slijedi:

„Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

1.      životopis

2.      preslik diplome

3.      preslik radne knjižice

4.      preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit)

5.      preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

6.      preslik domovnice.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme.“

Ispravak Oglasa bit će objavljen na web stranicama Pravobranitelja za djecu (www.dijete.hr), Ministarstva uprave (www.uprava.hr) te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na ispravak Oglasa mogu se podnositi od objave na web stranicama Ministarstva uprave, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ispravka Oglasa na web stranicama Ministarstva uprave.

Ostali dio Oglasa ostaje neizmijenjen.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.