JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

DPR-112-01/13-024-1

Zagreb, 16. prosinca 2013.

 

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13) i članka 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), pravobraniteljica za djecu raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za  prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u

URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE

Služba za stručne poslove

za radno mjesto:

VODITELJ INFORMATIČKIH POSLOVA I POSLOVA PISARNICE

 

– 1 izvršitelj

 

Stručni uvjeti:

 1. srednja stručna sprema (SSS)
 2. završena srednja škola elektrotehničke ili računarske struke
 3. najmanje pet godina radnog staža u struci
 4. položen državni stručni ispit
 5. položen stručni ispit zazaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 6. dobro poznavanje engleskog jezika
 7. izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se u državnu službu primaju uz probni rad od tri mjeseca.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku šest mjeseci od isteka probnog rada. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit zazaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku godine dana od isteka probnog rada.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe
 3. preslike isprava kojima se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci:

a) presliku radne knjižice za radni staž ostvaren do 30. lipnja 2013. (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i svih stranica gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu) i potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje potvrdu na šalterima područnih službi/ureda Zavoda) ili elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

te

b) presliku ugovora o radu iz kojeg je vidljiv rad na odgovarajućim poslovima u struci ili potvrdu poslodavca o radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

 1. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit)
 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva (za kandidate koji imaju položen taj stručni ispit)
 3. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starija od 6 mjeseci)
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidatom prijavljenim na Javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje pravobraniteljica za djecu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i od razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata. Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

U postupku provedbe Javnog natječaja provest će se i psihološko testiranje kandidata.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te mjesto i vrijeme  održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr te web stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima provedenog Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijamu izabranog kandidata u državnu službu.

Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za djecu će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07-Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 174/10, 55/11, 140/12, 33/13-ispr. i 148/13). Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 86/92 – proč. tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13). Uz prijavu na Javni natječaj kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi (ako se prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), te dokaz o tome na koji način mu je prestala služba, odnosno radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Ostale informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima nalaze se na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj za prijam u državnu službu“.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.