Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu

DPR-119-01/17-0003

Zagreb, 4. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17), a u vezi s člankom 4. stavkom 3., člankom 5. stavcima 2. i 3. i člankom 23. stavcima 2. i 3. Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobraniteljica za djecu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA KANDIDATA ZA IZBOR DVA ZAMJENIKA/ICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

Pravobraniteljica za djecu objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu.

Zamjenike pravobraniteljice za djecu bira Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu može biti izabrana osoba koja:

  • je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  • ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • ima najmanje pet godina radnog iskustva
  • nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti

Zamjenik/ica pravobraniteljice za djecu ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci, niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Jedan od zamjenika pravobraniteljice za djecu mora imati završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke.

Kandidati uz životopis u formatu Europass trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju navedenih uvjeta:

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
  • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske
  • diplomu o završenom stupnju obrazovanja
  • potvrdu o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • izjavu da nije član političke stranke.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke i podatke za kontakt podnositelja prijave (osobno ime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije predlaganja kandidata za izbor predočit će se izvornik.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravobraniteljica za djecu predložit će Hrvatskome saboru kandidate za zamjenike u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.

Prijave na javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, na adresu:

Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu“.

Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za izbor zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu objavit će se u Narodnim novinama, na internetskoj stranici pravobraniteljice za djecu i na portalima MojPosao.hr i Posao.hr.

            PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

                                                                         Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.