Predavanje o dječjim pravima za studente socijalnog rada

Savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić 16. studenoga 2020. održala je online predavanje za studente 5. godine socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje je održano u okviru kolegija Odabrana područja socijalnog rada (socijalni rad s obitelji), koji vodi prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, a D. Osmak Franjić  tom je prilikom predstavila način rada Pravobranitelja za djecu i dala osnovne informacije o UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta.

U izlaganju je posebnu pažnju posvetila pravu djeteta na sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje ga se tiču, u skladu s preporukama Odbora za prava djeteta UN-a, iz Općeg komentara br. 12 Odbora (2009) o pravu djeteta da izrazi mišljenje i da ga odrasli uzmu u obzir.

Studenti su upoznati s načinom postupanja Ureda pravobraniteljice za djecu, posebno u odnosu na prijave povreda prava djece u vezi s obiteljsko-pravnom zaštitom, s naglaskom na zaštiti djece u slučajevima visokokonfliktnog prekida zajednice života roditelja, bilo da je riječ o bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.