Preporuka o ažurnosti sudova u postupcima koji se odnose na djecu

Preporuka o ažurnosti sudova u postupcima koji se odnose na djecu

Pravobraniteljica za djecu uputila je preporuku ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću ističući kako je važno da se u aktualnoj izvanrednoj situaciji, uvjetovanoj pandemijom COVID-19, a u Zagrebu i posljedicama potresa, u najvećoj mogućoj mjeri osigura ažurno postupanje sudova u svim postupcima koji se odnose na djecu. Preporučila je da se, radi zaštite dobrobiti djece, poduzmu potrebne aktivnosti radi prevencije povreda prava djece te pozvala na usklađivanja i unapređivanje rada sudova u novonastalim okolnostima.

Iz napisa u medijima doznaje se da je rad sudova u vrijeme opasnosti od zaraze koronavirusom organiziran na način da sudovi postupaju u postupcima koji su hitni, npr. postupci u kojima se štite prava maloljetnika, postupci s elementima nasilja, postupci vezani uz pritvor i sl., ali i da se mnogi postupci odgađaju, da se komunikacija sudova i odvjetnika odvija u elektroničkom obliku, da dio sudaca i službenika radi od kuće te da je na najmanju mjeru svedena svaka komunikacija koja uključuje fizički kontakt.

Razumljivo je da aktualne teškoće nužno zahtijevaju prilagodbu organizacije rada. Međutim, budući da one mogu i duže potrajati, nužno je osigurati da se i u takvim uvjetima osigura žurnost u postupanju i da se prepozna obveza hitnog interveniranja u situacijama koje posebno ugrožavaju djecu. Ponajprije su to situacije nasilja koje, nažalost, mogu biti dodatno potaknute aktualnim stresnim okolnostima. No, osim u kaznenopravnoj zaštiti djeteta, žurnost je nužna i kad je riječ o postupanju po prijedlozima za donošenje privremenih mjera, ali i rješavanje drugih pitanja koja se odnose na djecu u kojima odluku donosi sud, naročito u visoko-konfliktnim roditeljskim odnosima i u povodu mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti suda (iz članka 149. Obiteljskog zakona) te ovrha radi predaje djeteta.

Za roditelje u visoko-konfliktnom odnosu, nažalost, ne postoji recept koji bi učinkovito i brzo poboljšao njihovu komunikaciju u skladu s ozbiljnošću situacije i zato je nužna brza i odgovarajuća intervencija pravosudnog sustava koji će regulirati sporna pitanja i njihov odnos te odrediti i provesti ovrhu radi predaje djeteta kad je ona nužna.

Usprkos izvanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom ili posljedicama potresa, važno je održati kontinuirani rad suda radi zaštite prava djece i ostvarivanja njihovih prava i interesa, poručuje pravobraniteljica, pozivajući na osiguranje ažurnog postupanja sudova u svim postupcima koji se odnose na djecu.