Sastanak s udrugom “Sjaj”

Sastanak s udrugom “Sjaj”

sjajNa inicijativu udruge Sjaj, u Uredu pravobraniteljice za djecu 16. lipnja 2010. održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici udruge Kristijan Grđan i Zrinka Perčin te pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i savjetnica Tanja Opačak. Cilj sastanka bila je upoznati se s radom i ulogom udruge. Udruga SJAJ je osnovana sa svrhom poboljšanja kvalitete života osoba s duševnim smetnjama i njihovu društvenu afirmaciju. Iako je u kontaktu uglavnom s odraslima, udruga se prema svojoj programskoj orijentaciji bavi i pitanjem zaštite prava djece s duševnim smetnjama.

Na sastanku se razgovaralo o nepostojanju kvalitetnih podataka o djeci s duševnim smetnjama, kao i o problemu postavljanja dijagnoze različitih duševnih smetnji u dječjoj i adolescentskoj dobi. S jedne strane postoji potreba poštovanja razvojnih karakteristika djeteta i izbjegavanje etiketiranja i izdvajanja takve djece, a s druge strane potreba uspostavljanja dijagnoze radi primjerenog liječenja i pružanja podrške, a to su dileme s kojima se susreće struka ali i članovi udruge. Stav ureda je da se najbolji interes djeteta mora zadovoljiti i da se mora voditi računa o zaštiti mentalnog zdravlja te primjerenom tretmanu djece koja pokazuju indicije duševnih poremećaja, no smatramo da struka, koja također mora biti osviještena i senzibilizirana za prava djece, treba dati okvire i preporuke postupanja te da svakako pristup treba biti potpuno individualiziran.

Ono za što se Ured posebno zalaže je osiguravanje dovoljnog broja stručnjaka koji će se baviti zaštitom mentalnog zdravlja djece i mladih i potreba njihove subspecijalizacije. Također inzistiramo na standardu da prilikom tretmana i smještaja, ukoliko je on nužan, djeca moraju biti odvojena od odraslih pacijenata. Nažalost, praksa pokazuje da je nedovoljan broj dječjih psihijatara u Hrvatskoj, da postoji samo jedna specijalizirana psihijatrijska dječja bolnica u Hrvatskoj (a i ona se planira pripojiti drugim ustanovama) te da ne postoje posebni dječji psihijatrijski odjeli u bolnicama širom Hrvatske pa je i mogućnost primjerenog tretmana i smještaja nezadovoljavajuća.

Predstavnici Udruge su istaknuli važnost senzibilizacije i edukacije društva i obitelji u kojima žive djeca i osobe s duševnim smetnjama. Znanjem i skidanjem stigmi te uklanjanjem predrasuda i osjećaja srama postići će se bolja zaštićenost i povećati kvaliteta života osoba s duševnim smetnjama. Nažalost, ova populacija je znatno izloženija riziku zlostavljanja pa je i to činjenica o kojoj se mora voditi briga kada se planiraju preventivne aktivnosti, edukacije ali i tretman osoba s duševnim smetnjama.