Studenti socijalnog rada u Maloj kući dječjih prava

Studenti socijalnog rada u Maloj kući dječjih prava

U Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobraniteljice za djecu, 9. studenoga 2019. savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić održala je predavanje studentima 5. godine socijalnog rada. Predavanje je održano u okviru kolegija Odabrana područja socijalnog rada (socijalni rad s obitelji), a sa studentima su prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić i asistentica Ivana Vlahek Teskera, dipl. soc. radnica, sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Savjetnica D. Osmak Franjić u predavanju je predstavila djelokrug i način rada Pravobranitelja za djecu te podsjetila na glavne značajke UN-ove Konvencije o pravima djeteta. U izlaganju je posebnu pažnju posvetila pravu djeteta na sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje ga se tiču, u skladu s preporukama UN-ovog Odbora za prava djeteta, iz Općeg komentara br. 12 Odbora (2009) o pravu djeteta da izrazi mišljenje i da ga odrasli uzmu u obzir.

Studente je upoznala i s načinom postupanja Ureda pravobranitelja za djecu, posebno u pogledu prijava vezanih uz obiteljsko pravnu zaštitu, zaštitu obrazovnih i zdravstvenih prava djeteta. Pritom su studenti pokazali najveće zanimanje za temu zaštite djece u slučajevima visokokonfliktnog prekida zajednice života roditelja, bilo da je riječ o bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.