U Sofiji donesena nova Strategija Vijeća Europe o pravima djeteta 2016. – 2021.

U Sofiji donesena nova Strategija Vijeća Europe o pravima djeteta 2016. – 2021.

 

COE Strategy on Rights of the Child 2016Vijeće ministara Vijeća Europe prihvatilo je početkom ožujka ove godine novu Strategiju Vijeća Europe o pravima djeteta 2016. – 2021. Strategija je službeno predstavljena i svečano proglašena na konferenciji visoke razine VE koja je, pod nazivom “Dostizanje najviše razine prava djeteta” (Reaching the heights for the rights of the child), održana u Sofiji 5. i 6. travnja 2016. Na konferenciji su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika, koje su u protekle dvije godine aktivno sudjelovale u pripremi ovoga važnog dokumenta, kao članice Odbora stručnjaka za Strategiju VE o pravima djeteta.

U konzultacijama i razmjeni stajališta one su Sekretarijatu Odbora stručnjaka za Strategiju predložile proširenje liste mjesta na kojima djeca trebaju biti sigurna, tj. da se tome dodaju i dječje aktivnosti u sportu i slobodnom vremenu, zatim, uključivanje djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom i bolesne djece u poglavlje o ranjivim skupinama djece te poboljšanja u vezi sa sudjelovanjem djece u obiteljskim odlukama i obiteljskom životu.

U radu konferencije visoke razine u Sofiji aktivno je sudjelovala i hrvatska ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić, koja je na plenarnoj sjednici predstavila rezultate i izazove Republike Hrvatske u provedbi prioriteta predviđenih Strategijom VE te nacionalnim strateškim dokumentima i istaknula predanost Vlade RH u nastavku izgradnje učinkovitog okvira za zaštitu prava djece.

Strategija je zasnovana na četiri temeljna načela Konvencije o pravima djeteta, a sadržava pet prioritetnih područja:
1. Jednake mogućnosti za svu djecu,
2. Participacija sve djece,
3. Život bez nasilja za svu djecu,
4. Pristup pravosuđu za svu djecu,
5. Dječja prava u digitalnom okruženju.

Cijeli tekst Strategije Vijeća Europe o pravima djeteta 2016. – 2021. pročitajte ovdje.