Izbornik

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

op3crcFakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi stupio je na snagu 14. travnja 2014. Nakon što je ukupno 45 država potpisalo ovaj protokol i nakon desete ratifikacije od strane Costa Rice 14. siječnja 2014. (nakon što su ga prethodno ratificirale Albanija, Bolivija, Gabon, Njemačka, Crna Gora, Portugal, Slovačka, Španjolska i Tajland) protokol je stupio na snagu 14. travnja 2014.

Time je uspostavljena mogućnost obraćanja Odboru za prava djeteta UN-a za kršenja prava djece iz Konvencije o pravima djeteta i/ili njezina prva dva protokola, do kojih je došlo nakon stupanja na snagu ovog protokola, u odnosu na one države koje su ga ratificirale.

Iako je njegovo stupanje na snagu prilika za slavlje, to ipak predstavlja samo prvi korak. Naime, 10 ratifikacija nije dovoljno te je potreban daljnji angažman, kao i za diseminaciju protokola, kako bi se osigurao pristup pravosuđu za svu djecu.

Nakon što je Republika Hrvatska u New Yorku 27. prosinca 2013. potpisala Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, nadamo se da će ga  ubrzo i ratificirati u cilju efikasne imlementacije Konvencije o pravima djeteta.

Informacije o ovom važnom datumu i relevantnim činjenicama mogu se naći na:

http://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2014-04-14_975,

http://ratifyop3crc.org/material/speak-up-for-your-rights_archive/#.U06Ig_l_vyQ.