Izbornik

Izabrana zamjenica pravobraniteljice za djecu

Izabrana zamjenica pravobraniteljice za djecu

Na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2024. godine Hrvatski sabor jednoglasno je podržao prijedlog Pravobraniteljice za djecu da se za njezinu zamjenicu izabere Tatjana Holjevac. Prijedlog odluke pravobraniteljice za djecu je na Odboru za obitelj, mlade i sport te na plenarnoj sjednici 19. lipnja 2024. obrazložila zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika.

Sukladno članku 5. stavku 2. i 3. Zakona o pravobranitelju za djecu pravobranitelj za djecu ima dva zamjenika koje bira i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pravobranitelja za djecu. Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici dužnosnici su Republike Hrvatske, biraju se na temelju javnog poziva na vrijeme od osam godina. Jedna od zamjenica pravobraniteljice za djecu mora imati završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke.

Dosadašnju zamjenicu pravobraniteljice za djecu Ivanu Buljan na osobni je zahtjev Hrvatski sabor na 19. sjednici od 30. studenoga 2023. razriješio dužnosti zamjenice pravobraniteljice za djecu.

Na javni poziv za izbor zamjenika/ce pravobraniteljice za djecu iz siječnja 2024. javilo se osam kandidatkinja i kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete iz javnog poziva te su pozvani na razgovor (intervju) s pravobraniteljicom za djecu. Razgovoru je pristupilo njih sedam, a nakon provedenog postupka za izbor zamjenika/ce pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljica za djecu je Hrvatskom saboru predložila izbor Tatjane Holjevac za zamjenicu pravobraniteljice za djecu.

Tatjana Holjevac magistra je prava s 19 godina radnog iskustva, s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom. Glavnina njezinog radnog iskustva vezana je uz rad u Hrvatskom pravnom centru, gdje je radila kao pravna savjetnica od 2006. godine i voditeljica Programa zaštite djece bez pratnje i ranjivih skupina. Pružala je pravne savjete osobama u ranjivim situacijama, uključujući i djecu bez pratnje, te je tražitelje međunarodne zaštite, kao i djecu bez pratnje koja su zatražila zaštitu u Hrvatskoj, zastupala u upravnom postupku i upravnim sporovima. Ujedno je vanjska suradnica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na katedrama za Obiteljsko i Upravno pravo, gdje na vježbama i seminarima predaje o pravnoj zaštiti djece bez pratnje, o sustavu azila i migracijama u odnosu na nacionalni i međunarodnopravni okvir. Sudjelovala je u procesu izrade zakonskih propisa od samih početaka sustava azila u RH te je bila pravna zastupnica prvog odobrenog azila u Hrvatskoj 2006. godine.