Izbornik

Javni natječaj za prijam u državnu službu

DPR – 112-01/10-002-1

Zagreb, 3. svibnja 2010.

 

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05., 107/07. i 27/08.), članka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 8/06., 8/07. i 13/08.), pravobraniteljica za djecu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu u Ured pravobraniteljice za djecu

 

Savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove  –  područje odgoja i obrazovanja, rada i općih poslova

 

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za prijam u državnu službu:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (pravni fakultet, VSS)

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– dobro poznavanje engleskog jezika

– dobro poznavanje rada na osobnom računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali će ga biti dužan položiti državni službenik koji zadovolji na probnom radu, u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem. Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem. Izbor kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete obavlja se na temelju rezultata pokazanih na testiranju i razgovoru (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, način na koji će se vršiti testiranja kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, navedeni su na web-stranici Ureda pravobraniteljice www.dijete.hr

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ureda pravobraniteljice: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobraniteljice, najmanje osam dana prije testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. preslik diplome

3. preslik radne knjižice

4. preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu

5. preslik domovnice.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje).

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Zagreb, A. Hebranga 4/I, s naznakom „za natječaj“

 

Pravobraniteljica za djecu

Mila Jelavić, dipl. iur.