Izbornik

Javni poziv kandidatima za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu

DPR-119-01/14-0001

Zagreb, 26. svibnja 2014.

Na temelju članka 4. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03), pravobraniteljica za djecu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA/ICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

Pravobraniteljica za djecu objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje jednog zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu.

Zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu imenuje Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

– najmanje pet godina radnog iskustva

– koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo.

Zamjenik/ca pravobraniteljice za djecu ne smije pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Kandidati uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju navedenih uvjeta, a posebno:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

– diplomu o završenom stupnju obrazovanja

– potvrdu o radnom iskustvu – preslik radne knjižice za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o    zaposlenju i stažu), i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kada je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– izjavu da nije član političke stranke.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu“.

Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu objavit će se u Narodnim novinama i na internetskoj stranici pravobraniteljice za djecu.

  PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

                                                                 doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić