Izbornik

Mladi savjetnici pravobraniteljice o stanju dječjih prava u Hrvatskoj

Mladi savjetnici pravobraniteljice o stanju dječjih prava u Hrvatskoj

Na online sastanku Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, održanom 5. siječnja 2021., članovi MMS-a upoznali su se s rezultatima istraživanja o participaciji  ranjivih skupina djece, a također su razmotrili mogućnosti kako se mogu uključiti u proces izvješćivanja UN-ovog Odbora za prava djeteta o ostvarivanju dječjih prava u Hrvatskoj. Na sastanku je sudjelovalo 16 članova MMS-a, uz odrasle savjetnike, a skup je vodila savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, voditeljica MMS-ovog tima.

Na sastanku je profesorica  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Ivana Borić predstavila preliminarne rezultate istraživanja Participacija ranjivih skupina djece provedenog u suradnji s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku. Cilj istraživanja bio je steći uvid u participaciju ranjivih skupina djece, stavove odraslih o dječjim pravima i participaciji te o mogućnostima, preprekama i poticajnim čimbenicima za dječju participaciju. Za potrebe istraživanja određeno je osam skupina ranjive djece, među kojima su bila djeca u alternativnoj skrbi, djeca romskog porijekla, s teškoćama u razvoju, djeca u sustavu zdravstva (oboljela od teških ili kroničnih bolesti), djeca u sustavu pravosuđa (počinitelji, žrtve, djeca u pravosudnom postupku), izbjeglice i djeca bez pratnje, djeca koja žive u siromaštvu, i ona koja žive u izoliranim područjima.

Istraživanje je sadržavalo intervjue sa stručnjacima i predstavnicima javne vlasti, upitnik o dječjoj participaciji za građane i stručnjake; studije slučajeva kroz terenske posjete i razgovore s djecom. Ukupno je sudjelovalo 1523 odraslih i više od 200 djece. Rezultati upućuju na to da djeca iz ranjivih skupina ne participiraju dovoljno u redovnim sustavima i općenito u društvu, osim ako imaju odrasle koji ih na to potiču. Djeca često iskazuju strah od participacije, ali i propituju njezin smisao, smatrajući da je mogućnost njihovoga stvarnog utjecaja na promjene relativno mala i više deklarativna.

U raspravi su članovi MMS-a istaknuli važnost informiranja i djece i odraslih o ovim temama kao i daljnjeg promišljanja o učinkovitijim oblicima participacije (sudjelovanja) djece.

U nastavku rada zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika upoznala je članove MMS-a s procedurom podnošenja periodičnih izvješća država UN-ovom Odboru za prava djeteta. Države članice Konvencije o pravima djeteta izvješćuju o ostvarenom napretku u zaštiti prava djece. Na podneseno izvješće, Odbor UN-a za prava djeteta daje svoje preporuke koje za državu predstavljaju obvezu za rad na poboljšanjima u sljedećem četverogodišnjem razdoblju.

Republika Hrvatska ove godine podnosi svoje kombinirano 5. i 6. izvješće Odboru, a Ured pravobraniteljice za djecu te organizacije civilnoga društva sudjeluju u podnošenju alternativnih izvješća. Proteklih godina u taj proces alternativnog izvješćivanja sve više se uključuju i djeca. Stoga je pred članove MMS-a postavljen izazov da se i sami uključe u taj proces ako to žele, rekla je zamjenica pravobraniteljice za djecu.

Uslijedila je rasprava o tome koje su teme, po mišljenju članova MMS-a, u ovom trenutku najvažnije za djecu u Hrvatskoj i u koje aktivnosti za potrebe djece bi trebalo uložiti više energije i sredstava u sljedećem razdoblju. U raspravi su mladi savjetnici istaknuli sljedeće probleme i preporuke: 1. nejednake mogućnosti djece – nejednak pristup pravima, što je dodatno došlo do izražaja u vremenu pandemije; 2. nedovoljna informiranost djece i mladih o njihovim pravima i  mogućnostima za ostvarivanje prava; 3. potrebna je veća podrška očuvanju zdravlja djece i mladih, posebno mentalnoga zdravlja; 4. potrebno je osigurati stvarnu dostupnost odraslih za djecu u potrebi, pogotovo u školi.

Raspravu o ovim i drugim temama važnim za prava djece MMS će nastaviti na svome e-forumu. U nastavku sastanka razgovaralo se i o predstojećim izborima za novu generaciju MMS-a te o natječaju za novo članstvo MMS-a koji će, uz javni poziv, biti objavljen ovoga proljeća.