Izbornik

Oglas za prijam u državnu službu

DPR: 112-01/10-003-1

Zagreb,  3. svibnja 2010.

 

Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05)  i prethodne suglasnosti Ministarstva financija (KLASA: 402-04/10-02/1, URBROJ: 513-05-01/10-3) od 11. siječnja 2010. godine,  pravobraniteljica za djecu objavljuje

 OGLAS

za   prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka državne službenice s rodiljnog dopusta  u
UREDU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE

SAVJETNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA STRUČNE POSLOVE – PODRUČJE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITE, ZDRAVSTVA, SOCIO-EKONOMSKIH I KULTURNIH PRAVA I RANOG RAZVOJA

– 1 izvršitelj

Opis poslova

 1. obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja u području zaštite prava djece, a naročito u području obiteljsko-pravne zaštite, zdravstva, socio-ekonomskih i kulturnih prava i ranog razvoja djece,
 2. prati propise i usmjerenja na području zaštite djece i promocije prava djece, izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,
 3. izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera za zaštitu i promicanje prava i interesa djece,
 4. izrađuje preporuke, prijedloge, upozorenja, obavijesti i izvješća u slučajevima u kojima postupa pravobranitelj za djecu,
 5. prati primjenu propisa iz području zaštite prava i interesa djece te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,
 6. prati usklađenost zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava i međunarodnih dokumenata;
 7. izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru,
 8. obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za djecu i njegovih
  zamjenika

Uvjeti:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  psihologije (VSS – prof. psihologije)
 2. najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  u struci
 3. položen državni stručni ispit
 4. dobro poznavanje engleskog jezika
 5. dobro poznavanje rada na osobnom računalu

 Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali će ga biti dužan položiti državni službenik koji zadovolji na probnom radu, u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. Izbor kandidata s liste kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete obavlja se na temelju rezultata pokazanih na testiranju i razgovoru (intervju). Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br: 37/01; 38/01 – isp., 71/01; 89/01; 112/01; 7/02 – isp., 17/03; 21/04; 25/04 – isp., 66/05 i 131/05). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem nalaze se na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

Mjesto, način  i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ureda pravobraniteljice: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobraniteljice, najmanje osam dana prije testiranja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. preslik diplome

3. preslik radne knjižice

4. preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu

5. preslik domovnice.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme.

U oglasu ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje).

O rezultatima provedenog oglasa kandidati će biti obaviješteni u  roku od 15 dana od  dana donošenja odluke o prijemu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave putem  Područne službe za zapošljavanje Zagreb, odnosno najkasnije do 13. svibnja 2010. godine  na adresu: Pravobranitelj za djecu, Zagreb, A. Hebranga 4/I, s naznakom „za oglas“

 

Pravobraniteljica  za djecu

Mila Jelavić, dipl. iur.