Izbornik

Opis poslova i način testiranja za savjetnika pravobraniteljice za djecu za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja

DPR – 112-01/10-002-3

Zagreb,  5. svibnja 2010.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem,način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto  

savjetnik pravobranitelja za djecu  za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja, rada i općih poslova

 

U Uredu pravobraniteljice za djecu, popunjava se slobodno radno mjesto:  savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja, rada i općih poslova, za koje je, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ureda pravobraniteljice za djecu, objavljen Javni natječaj u Narodnim novinama broj 55. od 5. svibnja 2010. godine, web stranici Ureda pravobraniteljice za djecu i web stranici Ministarstva uprave.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje

kandidata za testiranje su:

Opis poslova:

 • obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja u području odgoja i obrazovanja i rada;
 • prati propise i usmjerenja na području zaštite djece i promocije prava djece, izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,
 • izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera za zaštitu i promicanje prava i interesa djece,
 • prati primjenu propisa iz područja zaštite prava i interesa djece te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,
 • prati usklađenost zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava i međunarodnih dokumenata;
 • izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru,
 • izrađuje nacrte normativnih akata Ureda;
 • obavlja pravne, kadrovske i organizacijske poslove u vezi s pripremom i ostvarivanjem plana i programa rada Ureda;
 • brine o upravljanju kadrovima i njihovom razvoju
 • daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu
 • obavlja poslove u vezi sa prijemom u državnu službu i prestankom državne službe te ostvarivanjem prava iz radnog odnosa službenika;
 • vodi ostale evidencije iz radnih odnosa kao i prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za djecu i njegovih
  zamjenika

 

Podaci o plaći:

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće,

koju određuje Vlada RH, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, temeljem

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi Narodne novine, broj 37/01, 38/01, 71/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08) sukladno članku 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima Narodne novine, broj 27/01), a vezano za članak 144. stavak 1. točka a. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07 i 27/08).

Način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja:

 A) Testiranje se obavlja pisano.

Testiranje se sastoji  od provjere znanja iz područja kako slijedi;

1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 60 minuta.

3. Provjera znanja engleskog jezika.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

4. Provjera znanja rada na računalu.

Kandidatima će biti podijeljena praktična zadaća jednaka za sve kandidate. Kandidati će na

raspolaganju imati računala s Windows XP operativnim sustavom i MS Office 2003 paketom.

Provjera traje 45 minuta.

Testiranje ukupno traje 195 minuta.

Za svaki dio provjere znanja kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provjere znanja dobio najmanje 6 bodova.

B) Razgovor (intervju);

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru (intervju).

Kroz razgovor s kandidatima utvrđuje se interes, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi.

Rezultati razgovora (intervju) boduju se na isti način kao i testiranje.

C)  Pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje:

1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

– Ustav RH (Narodne novine, broj 41/01 – proč. tekst, 55/01 – isp.)

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima:

 1. Konvencija o pravima djeteta
 2. Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08 i 102/09 i 86/09)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97 i 107/07
 5. Zakon o radu (Narodne novine, broj 149/09)
 6. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07 i 27/08)
 7. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08)
 8. Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 116/03, 17/04 i 136/04 i 107/07);
 9. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 116/03 i 14/10)
 10. 10)  Kazneni zakon Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 111/03, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08) – Opći dio, Posebni dio: Glava XIV. – Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djeteta i maloljetne osobe, Glava XVI. – Kaz­nena djela protiv braka, obitelji i mladeži)

3. Provjera znanja engleskog jezika:

– Provjerit će se znanje engleskog jezika (razina B1)

4. Provjera znanja rada na računalu:

– Provjerit će se znanje rada u računalnim aplikacijama; Word, Excel, PowerPoint.

 

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.