Izbornik

Poziv na prvu i drugu fazu testiranja te razgovor/intervju

Kandidati i kandidatkinje čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, Službu za opće poslove, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 20/19 od 27. veljače 2019. pozivaju se na prvu i drugu fazu testiranja te razgovor/intervju kako slijedi

RADNO MJESTO – VODITELJ TEHNIČKIH I POMOĆNIH POSLOVA – 1 IZVRŠITELJ/ICA (radno mjesto pod rednim brojem 2.11. Pravilnika o unutarnjem redu)

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu.
Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, 78/17, dalje u tekstu: Uredba) vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

PRVA FAZA TESTIRANJA

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

2. travnja 2019. godine, s početkom u 9,30 sati, u Maloj kući dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/prizemlje, 10000 Zagreb.

U prvu fazu upućuju se kandidati/kinje koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Testiranju ne mogu pristupiti osobe kojima je dostavljena pisana obavijest (putem elektroničke pošte/pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u prvoj fazi testiranja je 60 minuta.

POPIS KANDIDATA

Redni broj Inicijali prezimena i imena
1. S.Z.
2. R.R.
3. T.A.
4. K.D.
5. D.J.
6. P.T.
7. K.G.
8. M.T.
9. J.B.

DRUGA FAZA TESTIRANJA

Druga faza testiranja sastoji se od provjere rada na računalu.
Sukladno članku 11. stavku 6. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja o čemu će kandidati/kinje biti obaviješteni naknadno, prije održavanja druge faze, putem web stranice Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Provjera znanja rada na računalu

4. travnja 2019. godine, s početkom u 12.30 sati, u prostorijama Algebre, lokacija Maksimirska 58a, 10000 Zagreb. Predviđeno vrijeme za provjeru u drugoj fazi testiranja je 30 minuta.

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvih nejasnoća vezanih uz postupak provedbe testiranja kontaktirajte sljedeći broj 01/4812215 ili 01/4929669 u vremenu od 09,00 do 11,00 sati.

RAZGOVOR/INTERVJU

Nakon provedene druge faze testiranja, sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe, na razgovor (intervju) bit će pozvani svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja o čemu će kandidati/kinje biti obaviješteni naknadno, kao i o točnom vremenu dolaska, prije održavanja razgovora putem web stranice Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA
11. travnja 2019. godine u Uredu pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/II, 10000 Zagreb.

Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese i profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Osim razgovora s kandidatima obavlja se i praktična provjera vožnje zbog čega su kandidati dužni sa sobom ponijeti važeću vozačku dozvolu za B-kategoriju.

***

PRAVILA TESTIRANJA ZA SVE KANDIDATE I KANDIDATKINJE

KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU.
Po dolasku na testiranje, odnosno na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Za svaki dio testiranja kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, odnosno na razgovoru (intervjuu) ako je za svaki dio provedene provjere, odnosno za razgovor (intervju) dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati/kinje koji dođu nakon naznačenog vremena početka testiranja, odnosno razgovora (intervjua), neće moći pristupiti testiranju, odnosno razgovoru (intervjuu).

Molimo ponesite kemijske olovke.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
– koristiti se literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ako pojedini kandidat/kinja prekrši gore navedena pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Za vrijeme boravka u Uredu Pravobranitelja za djecu i Algebri, kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama nazočnih članova Komisije. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa članova Komisije, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja, te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.

RANG-LISTA

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Komisija utvrđuje rang listu kandidata/kandidatkinja (za svako radno mjesto) prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Do pet kandidata/kandidatkinja prema redoslijedu s rang liste upućuje se na psihološko testiranje radi procjene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena). Psihološku procjenu daje psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

IZVJEŠĆE KOMISIJE

Komisija dostavlja pravobraniteljici za djecu izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.
Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata/kandidatkinja i psihološka procjena kandidata/ kandidatkinja.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na mrežnim stranicama Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr i Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr

Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Komisija za provedbu javnog natječaja