Izbornik

POZIV NA TESTIRANJE: voditelj informatičkih poslova i poslova pisarnice

DPR-112-01/13-024-5

Zagreb, 8. siječnja 2014.

Poziv na testiranje, opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto voditelja informatičkih poslova i poslova pisarnice

U Uredu pravobranitelja za djecu popunjava se, na neodređeno vrijeme, radno mjesto: voditelj informatičkih poslova i poslova pisarnice. Sukladno Zakonu o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13), za navedeno radno mjesto objavljen je Javni natječaj u Narodnim novinama broj 153/13 od 18. prosinca 2013., na web stranicama Ministarstva uprave i Pravobranitelja za djecu te u biltenu i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poziv na testiranje (mjesto i vrijeme održavanja testiranja):

Testiranje kandidata koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja održat će se:

24. siječnja 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/II, Zagreb.

 Opis poslova radnog mjesta voditelja informatičkih poslova i poslova pisarnice:

 • izrađuje programska rješenja za potrebe Ureda i odgovarajuću programsku dokumentaciju
 • upisuje podatke u računalne baze podataka
 • upisuje i obrađuje te razmjenjuje elektroničke dokumente
 • održava računalni sustav i mrežu te upravlja njima
 • organizira i čuva elektroničke dokumente
 • pruža manje složene oblike pomoći korisnicima informatičkih resursa
 • organizira i vodi poslove pisarnice
 • upisuje primljene, razvrstane i raspoređene akte u upisnik predmeta ili u urudžbeni zapisnik,
 • razvodi akte u upisnik predmeta i urudžbeni zapisnik,
 • vodi registre, dostavne knjige za poštu i kontrole poštarine,
 • vodi poslove arhive,
 • vodi otpremu pošte i obavlja poslove dostave,
 • obavlja druge poslove povjerene od strane pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen službenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09).
Od 1. travnja 2009. osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika iznosi 5.108,84 kune bruto.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br: 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

Sadržaj i način testiranja, područja iz kojih će se vršiti testiranje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće važeće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica ili putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao niti osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi

testiranje;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko kandidat postupa na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na Javni natječaj. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Javni natječaj.

Testiranje se provodi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12).

      A) Testiranje se obavlja pisano.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz područja kako slijedi:

1.  Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

2.  Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

3.   Provjera znanja engleskog jezika.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

4.   Provjera znanja rada na računalu.

Kandidatima će biti podijeljena praktična zadaća jednaka za sve kandidate. Kandidati će na raspolaganju imati računala s Windows XP ili Windows 7 operativnim sustavom i MS Office 2007

paketom.

Provjera traje 60 minuta.

Testiranje ukupno traje 195 minuta.

Za svaki dio testiranja kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova.

       B)  Područja iz kojih će se vršiti testiranje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su sljedeći:

1.  Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

–    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10-proč.tekst)

2.   Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

1.  Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)

2.  Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), i to sljedeći dijelovi: Prvi dio – Temeljne odredbe, Drugi dio – Pokretanje i vođenje upravnog postupka, Glava I.

Pokretanje postupka, Glava IV. Radnje u postupku, Glava V. Rokovi, Glava VI. Obavješćivanje, Treći dio – Rješavanje upravne stvari

3.  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11-Kazneni zakon, čl. 381.), i to sljedeći dijelovi: I. Opće odredbe, II. Javno arhivsko i registraturno

gradivo, IV. Arhivska služba, VI. Stručno osoblje u arhivima

4.  Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09).

       3.   Provjera znanja engleskog jezika:

Provjerit će se znanje engleskog jezika – razina B1.

4.   Provjera znanja rada na računalu:

Provjerit će se znanje rada u računalnim aplikacijama: Word, Excel, PowerPoint i znanje naprednog korištenja računala i sposobnost detekcije kvara.

       C)   Razgovor (intervju)

S kandidatima koji su zadovoljili na testiranju bit će održan razgovor (intervju). Kroz razgovor s kandidatima Komisija utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dotadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i pisano testiranje, odnosno svakom pojedinom kandidatu dodjeljuje se određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervju). Na rang listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na testiranju i intervjuu.

U postupku povodom Javnog natječaja provodi se i psihološko testiranje kandidata na koje se upućuje do pet kandidata s rang-liste kandidata koji su zadovoljili na testiranju i intervjuu. Nakon provedenog postupka Komisija čelniku Pravobranitelja za djecu dostavlja Izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang-lista kandidata i psihološka procjena kandidata. Čelnik donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata.

Postupak javnog natječaja obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili razgovoru (intervjuu), ili za koje je na psihološkoj procjeni utvrđeno da nemaju sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Postupak javnog natječaja obustavit će se i ako se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA