Izbornik

Pravobraniteljica za djecu uputila inicijativu za donošenje Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Pravobraniteljica za djecu uputila inicijativu za donošenje Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Obavljajući poslove iz svojeg djelokruga, pravobraniteljica za djecu susreće se, između ostalog, s pritužbama na rad stalnih sudskih vještaka koji su angažirani u postupcima koji se vode temeljem Obiteljskog zakona (npr. postupci razvoda braka roditelja, postupci u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi te postupci za izricanje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta). Pritužbe se najčešće odnose na sadržaj stručnog mišljenja, no ponekad i na ponašanje sudskog vještaka.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 21/22) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023., o imenovanju i razrješenju te o drugim pravima i dužnostima stalnih sudskih vještaka odlučuje ministar nadležan za poslove pravosuđa, za razliku od ranijeg propisa prema kojem je ova aktivnost bila u nadležnosti predsjednika županijskog suda. U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenih odredbi, dakle najkasnije do 30. lipnja 2023. godine, ministar nadležan za poslove pravosuđa bio je u obvezi donijeti novi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, kojim bi se, između ostaloga, propisao postupak imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka te njihova prava i dužnosti.

Budući da provedbeni propis još uvijek nije donesen, pravobraniteljica za djecu obratila se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, upozorivši da ovo značajno kašnjenje u pojedinačnim slučajevima za posljedicu može imati nemogućnost ostvarivanja prava i interesa stranaka, posebice djece o čijim se životima odlučuje u postupcima pred sudom. Preporučila je stoga da se žurno pristupi donošenju predmetnog Pravilnika, da se detaljno regulira procedura u slučaju podnošenja pritužbi na ponašanje vještaka, kao i da se definira suradnja sa strukovnim komorama, a sve u cilju unaprjeđenja zaštite interesa djece u sudskim postupcima.

Također je preporučila da se kroz odredbe predmetnog Pravilnika propiše da provođenje vještačenja od strane stalnih sudskih vještaka u postupcima koji se vode temeljem Obiteljskog zakona bude vezano isključivo uz zahtjev/nalog suda ili drugog nadležnog tijela, kako bi se spriječilo da roditelji samoinicijativno (bez odluke suda ili drugog nadležnog tijela) i na vlastiti trošak uključuju djecu na procjene u koje, u takvim okolnostima, ne bude uključen drugi roditelj.