Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila

DPR-406-01/15-0016
Zagreb, 2. prosinca 2015.

Na temelju točke II. Odluke o prodaji službenog vozila – osobnog automobila DPR-406-01/15-0015 od 1. prosinca 2015., pravobraniteljica za djecu objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila – osobnog automobila 

I.

1.Predmet prodaje.
Službeno vozilo – osobni automobil vlasništvo Pravobranitelja za djecu.
Vrsta vozila: osobni automobil, marka: CITROEN tip vozila XSARA model vozila: X 1.4 HDI FRESH, boja vozila: ALUMINIJ, broj šasije: VF7N18HZB73827435, oblik karoserije: LIMUZINA, broj osovina: 02,vrsta motora: DIESEL MOTOR, snaga motora u Kw: 50, radni obujam motora u cm/3:1398, u prometu od 2004. godine, registriran.

2. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od =6.800,00 kn (slovima:šesttisućaosamstokuna).

3. Način i uvjeti prodaje
Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

4. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno pravne osobe
Adresu
OIB
Kontakt telefon
Presliku osobne iskaznice, odnosno izvoda iz sudskog registra
Ponuđenu kupoprodajnu cijenu
Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge eventualne obveze.

5. Rok za dostavu ponude
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10/II, 10000 Zagreb te imenom i prezimenom, odnosno nazivom i adresom ponuditelja i naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za kupnju službenog automobila“

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2015. godine do 10,00 sati.

6. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke o odabiru.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Kupoprodajnu cijenu kupac je obvezan platiti na račun Državnog proračuna najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati, s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji.
Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti predstavnicima Pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb 01 4929669

Vozilo se može pregledati 8. ili 9. prosinca 2015. od 10,00 do 13,00 sati, a po prethodnoj najavi na telefon 01 4812 168 ili 01 4812 047.

Pravobraniteljica za djecu
Doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić