Javni poziv za prijam na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

DPR-100-04/18-0003

Zagreb,  30.  kolovoza  2018.

 

Temeljem članka 61.a  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17),  i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu (DPR-100-04/18-0002-1) od 19. srpnja 2018. godine, pravobraniteljica za djecu raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Ured pravobranitelja za djecu

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnom vremenom, za sljedeće radno mjesto

 

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

STRUČNI  SURADNIK ZA IZDAVAŠTVO I DOKUMENTACIJU, WEB I NOVE TEHNOLOGIJE  – 1 polaznik/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • dobro poznavanje engleskog jezika
 • izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu

 

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i  uvjete  propisane  člankom 4.  Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima kojima je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

 1. a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
 2. b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
 3. c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
 4. d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, osoba treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12 i 16/17), i voditi se u evidenciji o nezaposlenim, kao nezaposlena osoba duže od 30 dana i da bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se o obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu  na javni poziv podnositelji/ice  prijave  dužni/e  su priložiti:

 1. životopis,

2.dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi),

 1. dokaz o radnom iskustvu, odnosno dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  drugi dokaz  na temelju kojega se može utvrditi radno iskustvo na odgovarajućim poslovima)

4.dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice ili  domovnice ili  putovnice  ili vojne iskaznice)

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 2. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je vidljivo da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba koja bude izabrana dužna je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid dokumente u  izvorniku.

 

Potpunom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenom na javni poziv.

 

Popis prijavljenih kandidata/kinja dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje bit će obaviješteni putem e-maila.

 

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.

 

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi pravobraniteljica za djecu.

 

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za koje poslove se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Izabrani/na  kandidat/kinja ne ostvaruje status državnog/e službenika/ce, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje i troškove prijevoza za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koji snosi poslodavac.

 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe mogu polagati državni stručni ispit sukladno odredbi članka 61.a stavka 3. Zakona o državnim službenicima.

 

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 (osam) dana o dana objave  Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, www.hzz.hr  i web stranici Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr .

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, 10000 Zagreb, Nikole Tesle 10/II, s naznakom „Javni poziv za prijam osobe na  stručno osposobljavanje“.

 

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

                        Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.