Preporuka Pravobraniteljice za djecu o zaštiti prava djece na obrazovanje prilikom upisa u školu i određivanja primjerenog programa obrazovanja

Preporuka Pravobraniteljice za djecu o zaštiti prava djece na obrazovanje prilikom upisa u školu i određivanja primjerenog programa obrazovanja

S početkom školske godine 2023./2024. Ured pravobraniteljice za djecu zaprimio je velik broj pritužbi na povredu prava djece na obrazovanje od strane pojedinih školskih ustanova. S jedne strane, pritužbe su se odnosile na uvjetovan upis djeteta u osnovnu školu suglasnošću oba roditelja, a s druge strane, ukazivale su i na štetnu praksu škola koje onemogućuju učenicima s teškoćama dolazak na nastavu dok se ne donese konačno rješenje o primjerenom programu obrazovanja ili dok se ne osiguraju uvjeti u školi za provedbu primjerenog programa.

Ured pravobraniteljice za djecu skrenuo je pozornost Ministarstvu znanosti i obrazovanja na navedenu štetnu praksu te preporučio da se školskim ustanovama pošalju upute o načinu postupanja u spornim slučajevima i ukaže na obvezu zaštite prava i interesa djece, osobito njihovog prava na obrazovanje, ali i dužnosti postupanja u skladu s najboljim interesom djeteta.

Naglasak je stavljen na situacije u kojima postoji sukob između roditelja u ostvarivanju roditeljske skrbi, a koje ne smiju ugroziti djetetova prava i interese na način da dijete zbog sukoba roditelja određeno razdoblje ne bude upisano u školu ili ne pohađa nastavu zbog odbijanja škole da upiše dijete ukoliko za to nema suglasnost oba roditelja. Preporuka pravobraniteljice za djecu je ta da škole u takvim slučajevima dosljedno primjenjuju odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, kao i da izravno primijene Konvenciju o pravima djeteta, odnosno da u takvim slučajevima škola čijem upisnom području dijete pripada na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta ne može odbiti upis djeteta.

Također je istaknuto kako se djeci s teškoćama ne smije uskratiti njihovo pravo na obrazovanje zbog dugotrajne administrativne procedure vezane uz donošenje konačnog rješenja o primjerenom programu obrazovanja ili osiguranja uvjeta u školi za njegovu provedbu. Preporuka Ureda pravobraniteljice za djecu jest da škole u takvom slučaju omoguće djetetu pohađanje nastave i pruže mu potrebnu podršku i pomoć, odnosno da ne uskraćuju njegovo/njezino pravo na obrazovanje dok se ne donese konačno rješenje o primjerenom programu obrazovanja ili dok se ne osiguraju potrebni uvjeti u školi (npr. zapošljavanje pomoćnika u nastavi, ustrojavanje posebnog razrednog odjela i sl.).