Sastanak s predstavnicima ministarstava o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu 16. svibnja 2018. održan je sastanak o temi Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja u kontekstu provjere osuđivanosti osoba koje dolaze u kontakt s djecom u sustavu sporta i obrazovanja. Na sastanku su, uz savjetnice pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo i Gordanu Filipović, prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa voditeljica Službe za evidencije i pomilovanja Petra Miše i voditeljica Odjela za kaznenu evidenciju Gordana Parunov, predstavnici Središnjeg državnog ureda za šport voditeljica Službe pravnih i općih poslova Ivana Klanac Majer i viša upravna savjetnica Diana Dominis, te predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja načelnik Sektora za zajedničke poslove i programe Darko Tot.

U uvodnom dijelu savjetnice pravobraniteljice za djecu ukazale su predstavnicima nadležnih tijela na uočene probleme u ostvarivanju zaštite djece od pravomoćno osuđenih počinitelja seksualnih delikata na štetu djece. Ukazano je na propuste na zakonskoj razini, kao i na neprovođenje propisa u praksi. Istaknule su da Zakon o sportu propisuje zabranu, no ona se odnosi samo na osobe osuđene za kazneno djelo nasilja i to na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci. Stoga se događa da se, ako je osobi koja obavlja poslove u sportu izrečena uvjetna kazna zatvora, bezuvjetna kazna zatvora u trajanju kraćem od šest mjeseci ili rad za opće dobro, provjerom u kaznenoj evidenciji neće dobiti uvjerenje da se osoba nalazi u tzv. “registru pedofila”, iako je evidentirana u kaznenoj evidenciji, te ona može nesmetano dolaziti u kontakt s djecom.

S obzirom na to da se za počinjenje kaznenih djela iz domene seksualnih delikata često izriču blage kazne (rad za opće dobro, uvjetne kazne), za relativno mali broj počinitelja se može dobiti uvjerenje da se nalaze u kaznenoj evidenciji.

Također je ukazano na to da podaci Ministarstva pravosuđa pokazuju da traženje provjere iz kaznene evidencije za stručne djelatnike u sportu nije uobičajeno. Traže se najčešće samo potvrde za imenovanje članova tijela sportskog kluba ili člana uprave ili nadzornog odbora. Nesrazmjer u broju zatraženih provjera u kaznenoj evidenciji i broja osoba koji obavljaju stručne djelatnosti u sportu je zabrinjavajući.

Savjetnice pravobraniteljice također su upozorile na potrebu zakonskog reguliranja licenciranja sportskih djelatnika za rad s djecom i redovno obnavljanje licenci pri čemu bi zapreka za izdavanje licence trebala, među ostalim, biti i prethodna osuđivanost te vođenje kaznenog postupka i istražnih radnji u slučaju sumnje na počinjenje kaznenog djela. Istaknule su i da je potrebno da sportska inspekcija prilikom inspekcijskoga nadzora provjerava jesu li odgovorne osobe za djelatnike provjerile zakonske uvjete za obavljanje poslova u sportu.

Vezano za zaštitu djece u okviru obrazovnog sustava ukazano je na činjenicu da školske ustanove često ne provjeravaju je li kandidat pravomoćno osuđen za kaznena djela koja su, prema zakonu, zapreka za obavljanje poslova u odgojno-obrazovnoj ustanovi, a na što ukazuju podaci Ministarstva pravosuđa ili se utvrdilo prilikom obilaska škola od strane savjetnika pravobraniteljice za djecu. Ustanove uglavnom traže od kandidata da dostave uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da nije izrečena nepravomoćna presuda (tzv. “potvrda o nekažnjavanju”), ali ne provjeravaju je li osoba pravomoćno osuđena za kaznena djela.

Savjetnice su upozorile također na pravnu prazninu u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi zbog činjenice da kao zapreka za obavljanje poslova u školskoj ustanovi nije propisano i provođenje istražnih radnji prije potvrđivanja optužnice zbog sumnje da je osoba počinila kazneno djelo, na što ukazuje i aktualni slučaj profesora koji se zaposlio u školi unatoč tome što se protiv njega provodi postupak. Na sastanku je upozoreno i na lošu praksu vezano uz iznajmljivanje prostora škole udrugama bez prethodne provjere osoba koje  provode programe izvanškolskih aktivnosti za djecu u školskim prostorima.

Predloženo je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnji ured za šport naputkom upozore odgojno-obrazovne ustanove i ustanove koje se bave sportskim aktivnostima da, prije zapošljavanja ili druge vrste angažiranja osoba u radu ili kontaktima s djecom, pribave od Ministarstva pravosuđa posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije iz kojeg je vidljivo je li određena osoba pravomoćno osuđivana za kaznena djela koja su zapreka za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i da periodično provjeravaju podatke o zaposlenicima i ostalim angažiranim osobama o uvjetima za rad s djecom. Također je predloženo da se u inspekcijskim nadzorima vodi računa o provjeri ispunjavanja zakonskih uvjeta od strane osoba koje su u kontaktu s djecom te da se uočene zakonske praznine urede izmjenama zakona koji reguliraju ova područja.