Stručni seminar o obrazovanju i zapošljavanju mladih Roma

Stručni seminar o obrazovanju i zapošljavanju mladih Roma

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u suradnji s Vijećem Europe, organizirao je stručni seminar pod naslovom “Od obrazovanja do zapošljavanja”, koji je održan od 4. do 6. rujna u Mariji Bistrici. Opći je cilj seminara bio raspraviti  javno-politički okvir u kontekstu uspješne tranzicije mladih Roma iz obrazovanja u svijet rada i profesionalne autonomije.

Na skupu su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva te predstavnici romske nacionalne manjine. Program je bio podijeljen u četiri cjeline: 1. Europska i regionalna iskustva u adresiranju tranzicije mladih Roma iz obrazovanja u zapošljavanje; 2. Obrazovna politika, programi i projekti za mlade Rome; 3. Javno-politički okvir zapošljavanja, programi i projekti usmjereni mladim Romima te 4. Podrška periodu tranzicije mladih Roma iz obrazovanja u autonomiju.

Zaključci skupa poslužit će za izradu preporuka za izradu novog strateškog dokumenta za integraciju Roma, nakon isteka Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Među sudionicima seminara bila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.