Čakovec: Međunarodni dan srednjoškolaca – 17. studenoga

Čakovec: Međunarodni dan srednjoškolaca – 17. studenoga
cakovec_1U sklopu obilježavanja 17. studenoga Međunarodnog dana srednjoškolaca, Vijeće učenika Međimurske županije održalo je u Čakovcu javnu raspravu “Sudjelovanje učenika u procesu donošenja odluka u sustavu obrazovanja”. Raspravu je vodio predsjednik Vijeća učenika međimurske županije i dopredsjednik Nacionalnog vijeća učenika Benjamin Tkalčec, a izlaganje je tom prilikom održala i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

U raspravi su sudjelovali predstavnici predstavnici učenika, ravnatelja i stručnih suradnika srednjih škola u Čakovcu. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Međimurske županije.

Benjamin Tkalčec podsjetio je da je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svaka škola dužna osnovati školsko vijeće učenika koje sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja. Također, svaka bi županiji trebala imati vijeće učenika županije kako bi se olakšala komunikacija između školskih vijeća i Nacionalnog vijeća učenika RH. Međutim, u pravilu županijska vijeća ne funkcioniraju, jer ne postoji propis koji bi županije obvezivao na to. Stoga je Vijeće učenika međimurske županije predložilo donošenje zakona ili pravilnika o radu županijskih vijeća učenika s određenim pravilima i obvezama kako bi se što više učenika uključilo u proces donošenja odluka koje ih se tiču.

Međimurska županija pruža kontinuiranu financijsku i organizacijsku potporu svome županijskom vijeću učenika, čime pomaže suradnju i angažman školskih vijeća, a to će činiti i ubuduće, naglasio je Josip Zbiljski iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje i šport. Stajalište Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa je da rad županijskih učeničkih vijeća nije nužno regulirati zakonom već da treba iznaći drugi prikladniji način za to, izvijestio je njihov predstavnik na raspravi.

U raspravu su se uključili mnogi učenici koji su govorili o aktivnostima školskih vijeća učenika, o njihovim postignućima, ali i o teškoćama. Čini se, naime, da su učenički predstavnici u mnogim situacijama prepušteni sami sebi, a to ih dovodi pred teške izazove. Bez organizacijskih iskustava i znanja ovisni su o pomoći ravnatelja i stručnih suradnika, koji nisu uvijek spremni ili nisu u mogućnosti pružiti im potporu. I sami učenici upozorili su kako im škola ne pruža sustavna znanja iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva, a tek u četvrtom razredu uče o mehanizmima demokratskog odlučivanja. Okupljeni na raspravi naglasili su važnost aktivnijeg uključivanja učenika u odlučivanje o važnim pitanjima, ali i njihova sudjelovanja u drugim aktivnostima u zajednici.

Pravobraniteljica Mila Jelavić i njezine savjetnice Tanja Opačak i Ester Radmilo naglasile su da u informiranju i educiranju mladih za sudjelovanje u demokratskom odlučivanju vrlo važnu ulogu imaju odrasli, ponajprije škola i nastavnici te da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za taj dio obrazovanja.

Sudionici rasprave suglasili su se da je potrebno bolje urediti rad učeničkih vijeća, ali na način koji bi im osigurao i edukacijsku, i organizacijsku, i financijsku potporu te među učenicima i nastavnicima razvio svijest o važnosti učeničkog sudjelovanja u odlučivanju.