Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

siromastvo.cipeleU organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, kao koordinatora Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM), u suradnji s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku, predstavnicima Europske komisije – Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti te uz potporu Europske komisije za tehničku podršku TAIEX, 30. studenoga 2010. u Zagrebu je održana konferencija “Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti – izazovi i mogućnosti”. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović na skupu je održala izlaganje “Ekonomska kriza i dječja prava”.

Godina 2010. Proglašena je Europskom godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Suzbijanje siromaštva i unapređenje dobrobiti djece jedan je od prioriteta Europske unije. Djeca u riziku od siromaštva i međugeneracijskog prijenosa siromaštva prioriteti su na koje se cjelokupno društvo treba usmjeriti i uskladiti svoje politike, jer je u tom području važan integrirani pristup svih relevantnih dionika. Svrha je konferencije bila raspraviti politiku borbe protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Predstavljena je i Strategija Europa 2020 i njezina glavna inicijativa “Europska platforma protiv siromaštva i isključenosti”,kojoj je cilj pružiti potporu i poticaj državama za postizanje što bolje koordinacije socijalnih politika.

Na Konferenciji je zaključeno da ekonomska kriza najteže pogađa djecu i mlade. Dječje siromaštvo teško se može promatrati bez cjelokupne obitelji, a poduzimanje konkretnih akcija potrebno je usmjeriti prvenstveno prema rizičnim skupinama: djeci nezaposlenih i korisnika stalne pomoći, djeci u jednoroditeljskim obiteljima, kao i u obiteljima s većim brojem djece, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca smještenoj u udomiteljskim obiteljima ili ustanovama socijalne skrbi, djeci s teškoćama u razvoju te djeci romske nacionalne manjine.

Radi poboljšanja mjerenja dječjeg siromaštva te praćenja učinkovitosti mjera, potrebno je unapređivati sustav statističkog praćenja položaja djece – razvoj pokazatelja dječjeg siromaštva. Također je važno razviti sustav praćenja radi planiranja intervencija i programa usmjerenih najpotrebitijima. Osim dohodovne dimenzije, nužno je analizirati i druge dimenzije dječjeg blagostanja kao što su zdravlje, obrazovanje, stanovanje, sigurnost i socijalne veze.

Konvencija o pravima djeteta treba biti putokaz i podsjetnik što smo sve dužni učiniti za zaštitu dječjih prava, a borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti mora biti zajednička i usmjerena na iskorjenjivanje siromaštva djece, zaključeno je na konferenciji. Istaknuto je da je potrebno kontinuirano raditi na unaprjeđivanju zaštite prava i položaja djece i unaprjeđivanju kvalitete zadovoljavanja potreba djece u svim područjima (zdravstvo, odgoj i obrazovanje, zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja, slobodno vrijeme i kultura, socijalna skrb i drugo), a u donošenje odluka koje se tiču dječjih prava potrebno je uključivanje djece.

Političku pozornost je potrebno usmjeriti na smanjenje regionalnih razlika te u tom smislu valja postaviti jasne ciljeve, kao i razvijati dostupne i kvalitetne usluge skrbi za djecu, koje će olakšati život djece i njihovih obitelji i u manje razvijenim regijama.

U borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti veliku ulogu imaju i organizacije civilnog društva, posebno u području neposredne podrške socijalno ugroženima, kao i kroz osnaživanje korisnika sustava socijalne skrbi te razvoj novih socijalnih usluga u partnerskom odnosu s javnim ustanovama i jedinicama lokalne vlasti. Na konferenciji je istaknuto kako je nužna koordinacija svih sudionika na svim razinama vlasti kako bi se pravodobno prepoznala djeca i mladi u riziku od siromaštva te kako bi se na vrijeme mogle ponuditi mjere i programi usmjereni sprječavanju daljnje deprivacije i socijalne isključenosti.