EU Strategija o pravima djeteta i Europsko jamstvo za djecu

EU Strategija o pravima djeteta i Europsko jamstvo za djecu

Europska komisija je 24. ožujka 2021. godine donijela Strategiju EU-a o pravima djeteta te  Prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu, kao ključne europske dokumente kojima je cilj  osnažiti prava djece u Europi.

Strategija EU-a o pravima djeteta u šest tematskih područja predlaže mjere koje će poduzeti Europska komisija te mjere na čije poduzimanje poziva države članice pa tako i Hrvatsku. Područja se odnose na participaciju djece u političkom i demokratskom životu, borbu protiv dječjeg siromaštva, suzbijanje nasilja nad djecom, pravosuđe prilagođeno djeci, sigurnost u digitalnom okruženju te prava djece na svjetskoj razini.

U pripremama dokumenata Europska komisija je prikupila mišljenja više od 10.000 djece. Ured pravobraniteljice za djecu RH sudjelovao je u stvaranju tog dokumenta kroz javnu raspravu i putem međunarodnih mreža, a posebno aktivno kroz uključivanje djece iz svoje Mreže mladih savjetnika – MMS-a, koja su i pojedinačno i grupno dala svoj doprinos.

Za provedbu Strategije i potporu provedbe u državama članicama predviđeno je financiranje EU-e te se preporučuje da države članice na najbolji način iskoriste sredstva EU-a u svojim inicijativama za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta. U Strategiji se navodi da su, za ostvarenje napretka na terenu, potrebne obveze i ulaganja na nacionalnoj razini, a provedbu Strategije će pratiti Europska komisija, ali i sama djeca.

Drugi stup Strategije nadopunjuje se Europskim jamstvom za djecu. Prijedlogom Preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu pozivaju se države članice da osiguraju pristup kvalitetnim ključnim uslugama za djecu kojoj je potrebna pomoć, i to ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju (uključujući školske aktivnosti), zdravstvenoj skrbi, prehrani i stanovanju. Ističe se da je potrebno osigurati jednake mogućnosti za svu djecu, uključujući i djecu suočenu sa socijalnom isključenošću zbog siromaštva ili drugih oblika nepovoljnog položaja. Tim se Prijedlogom poziva države članice na poduzimanje predloženih mjera i aktivnosti te dostavljanje nacionalnog akcijskog plana za provedbu, uzimajući u obzir nacionalne, regionalne i lokalne okolnosti.

Ured pravobraniteljice za djecu RH prati zaštitu prava djece koja žive u uvjetima siromaštva i socijalne isključenosti te primjenu propisa koji se odnose na to područje. Proteklih smo godina preporukama upućenim nadležnim ministarstvima te u Izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu (u poglavlju o socijalnim i ekonomskim pravima djece) ukazivali na poteškoće i potrebe djece koja žive u uvjetima siromaštva ili u riziku od siromaštva, a na koje se aktualno ukazuje i Preporukom Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu.

Pozdravljamo donošenje navedenih dokumenata te preporuka državama članicama kojima je cilj promicanje i ostvarivanje dječjih prava i jednakih mogućnosti, kao i analitično integrativni pristup i prepoznavanje potrebe osiguravanja konkretnih usluga, servisa i podrške za djecu. Smatramo da je nužan rad, ulaganje i operacionalizacija u cilju konkretnog ostvarenja prava i usluga navedenih u dokumentima. Vladi Republike Hrvatske te Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uputili smo preporuke kojima ukazujemo na potrebu ispunjavanja obveza iz navedenih europskih dokumenata te usmjeravanje sredstava EU na najhitnije potrebe djece utvrđene na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Oba dokumenta dostupna su i na hrvatskom jeziku:

Strategija EU-a o pravima djeteta

Prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu