Europska politika protiv nasilja nad djecom

U Parizu je 27. i 28. listopada 2008. održan treći sastanak radne grupe Vijeća Europe za izradu Nacrta smjernica europske politike za integrirane nacionalne strategije protiv nasilja nad djecom. Članica radne grupe je zamjenica pravobraniteljice za djecu Lora Vidović.

 

Nacrt smjernica europske politike za integrirane nacionalne strategije protiv nasilja nad djecom zamišljen je kao dokument koji na sveobuhvatan način preporučuje državama koje dodatne napore trebaju poduzeti kako bi ostvarile strateški pristup borbi protiv nasilja nad djecom  i među djecom. Važnu ulogu pri tome imaju i neovisne nacionalne institucije za zaštitu prava djece, koje moraju imati dostatne resurse i podršku, kako bi ispunjavale svoju zakonsku ulogu.

Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom važne su kako na nacionalnom, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini, ali i kao sredstvo međunarodne suradnje. Neizostavno je pritom sudjelovanje djece u osmišljavanju, izradi i provedbi tih strategija, programa i planova, a uloga pravobranitelja je da djeluje na informiranju javnosti i jačanju javne svijesti o važnosti borbe protiv nasilja i pravu djece na participaciju.

Poseban dio Nacrta smjernica je i „izgradnja kulture dječjih prava“ koja se može postići jedino kada svi segmenti društva postanu uistinu informirani o pravima djece, putem jačanja javne svijesti, edukacije stručnjaka, medija.

Nacrt smjernica bit će dostavljen svim zemljama Vijeća Europe, koje trebaju, kroz proces nacionalnih konzultacija, raspraviti njihov sadržaj te će nakon toga biti dostavljene na usvajanje Vijeću ministara. Smjernice neće imati obvezujući karakter, ali svakako predstavljaju uspostavljanje standarda za borbu protiv nasilja nad i među djecom.