Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnica/ka u osnovnim i srednjim školama

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnica/ka u osnovnim i srednjim školama

Na sastanku s predstavnicima Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika skrbi i Pravnog fakulteta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada Ured pravobranitelja za djecu obaviješten je o inicijativi za zapošljavanje socijalnih radnica/ka u osnovnim i srednjim školama.

Zabrinjavajuća je činjenica da je Republika Hrvatska jedna od tri zemlje EU koje nemaju u sustavu obrazovanja socijalne radnice/ke.

Prema podacima s kojima raspolaže ovaj Ured uočavamo porast prijavljenih slučajeva nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, nasilja među djecom u školi i na školskim igralištima, osobito na internetu i putem  društvenih mreža, kao i konzumacija alkohola kod djece i mladih pri čemu počeci konzumiranja kreću u sve mlađoj dobi. Vezano uz obiteljsku situaciju učenika postoji porast broja djece koja žive u siromaštvu i ispod praga siromaštva (UNICEF, 2022.), a uz to postoji konstanta u broju razvedenih brakova, te postojanju problema u obitelji, roditeljstvu i roditeljskoj skrbi koji su nerijetko povezani s lošim obrazovnim i socijalizacijskim ishodima učenika kao reakcija na tu situaciju. Uz navedene probleme postoje i drugi rizici koji se mogu uočiti kod učenika koji pohađaju redovni školski sustav (teškoće u razvoju, narušeni obiteljski odnosi, problemi u ponašanju i slično), a za koje bi školi, kao odgojno-obrazovnoj ustanovi koja okuplja populaciju sve djece, bila potrebna dodatna stručna pomoć radi pravovremenog, holističkog i multidisciplinarnog rješavanja navedenih problema i društvenih izazova te preventivnog djelovanja.

Škola kao socijalni prostor, u kojem se odvija obrazovanje, odgoj i socijalizacija djece, jedinstveno je mjesto koje omogućava rano prepoznavanje i prevenciju brojnih razvojnih rizika za dijete i poduzimanje ranih socijalnih intervencija kojima se može osnažiti ne samo dijete, već i roditelji i obitelji u riziku, a za uspješnije suočavanje s osobnim, obiteljskim i društvenim izazovima.

Obzirom da je u procesu izrada  novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predlažemo ponovno uvrstiti socijalnog radnika kao stručnog suradnika u školi s ciljem osiguravanja ranog prepoznavanja i prevencije socijalnih rizika – vršnjačkog i obiteljskog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, siromaštva i socijalne isključenosti, kao odgovora na suvremene socijalne rizike i postavljanje okvira za pružanje pravovremenih i integriranih usluga za djecu. Predlažemo se da se u novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na čl. 100 st. 4. postojećeg Zakona uz pedagoga, psihologa, knjižničara, magistra edukacijske rehabilitacije, magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije, uvrsti i socijalni radnik odnosno magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike kao stručni suradnik u školskoj ustanovi.

Ovaj prijedlog u skladu je s najvažnijim međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji nalažu da se djeci i mladima kao najosjetljivijoj socijalnoj skupini osiguraju primjereni uvjeti za uspješan psihofizički razvoj, odgoj i obrazovanje i zaštitu od svih oblika zlouporabe i  zanemarivanja, te  pravovremena  i učinkovita  pomoć i podrška u cilju smanjenja rizika od  socijalne isključenosti.

Uvrštavanjem socijalnog radnika u školske stručne suradnike osiguralo bi se jačanje profesionalnih resursa stručnog tima unutar sustava odgoja i obrazovanja, te bi se time stvorili uvjeti za uspješnije i pravovremene odgovore na  višestruke i  vrlo kompleksne  potrebe djece i mladih pod rizikom koji u većoj ili manjoj mjeri utječe na njihov odgoj i obrazovanje, ali i društvo u cjelini.

Socijalni radnici su stručnjaci educirani za rano prepoznavanje socijalnih rizika i rad s djecom/obiteljima koje žive u izazovnim životnim situacijama, kao što su siromaštvo i rizik od socijalne isključenosti, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Rano prepoznavanje rizika i poduzimanje ranih intervencija, prevencija je daljnjih nepoželjnih posljedica života u materijalnoj deprivaciji (siromaštvu), a koje se pojavljuju u procesu obrazovanja i životnom vijeku djeteta. Socijalni radnici uz psihologe, socijalne pedagoge i edukacijske-rehabilitatore čine stručnjake koji integriranim pristupom preveniraju rizike na strani djeteta i/ili obitelji, pri čemu su rano prepoznavanje rizika i integrirani pristup u radu s obitelji te međuresorno povezivanje jedne od temeljnih kompetencija socijalnih radnika. U tom smislu socijalni radnici u školi primjenjuju stručne kompetencije i metode rada u radu s učenicima, učiteljima i drugim djelatnicima škole da bi proces obrazovanja za učenike učinili kvalitetnijim i kako bi na što učinkovitiji način uključili roditelje u taj proces, primjenjujući individualizirani, holistički i multidisciplinarni pristup.

Zaključno bismo ponovili da školski socijalni rad, kao specifično područje djelatnosti socijalnog rada, može značajno doprinijeti sustavu odgoja i obrazovanja u zaštiti prava i dobrobiti djece, posebno djece u riziku i potaknuti promjene koje postojeća praksa zahtijeva.