Integracija stranih državljana s odobrenom međunarodnom zaštitom

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizirao je, 13 i 14. listopada 2022., konferenciju “Integracija osoba državljana trećih zemalja s odobrenom međunarodnom zaštitom”, u sklopu projekta “INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja”.

Konferencija je zamišljena kao platforma za raspravu o različitim aspektima društveno-ekonomske integracije državljana trećih zemalja, s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, iz perspektive donositelja odluka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, te tijela državne uprave i javnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, ali i državljana trećih zemalja.

U uvodnom dijelu konferencije predstavnici Vijeća Europe i Europske komisije predstavili su međunarodni i europski okvir za uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Potom se na panelima razgovaralo o temama uspostave i djelovanje one-stop-shop integracijskih centara, korištenju novih tehnologija za pružanje informacija i usluga u području integracije, o lokalnim zajednicama kao stupovima dugoročne integracije, o provedbi stručnih praksi i programa mentorstva u privatnom sektoru, zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja u kontekstu prisilnih migracija, te društvenom participiranju i inkluzivnoj ulozi lokalnih zajednica.

Konferencija je obuhvatila veliki broj predavača stručnjaka, te je naišla na veliki odaziv sudionika, a razgovori o ovoj važnoj temi nastavit će se i dalje kako bi se omogućila bolja integracija azilanata naše društvo. U planu je i objavljivanje publikacije s primjerima dobrih praksi integracije i preporukama za njihovu primjenu u domaćem integracijskom sustavu.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, konferenciju je pratila savjetnica Nina Ćurčić.