Javni natječaj

Na temelju članka 45., vezano uz članak 47. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13), i na temelju članka 3. i 4. Urede o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), pravobraniteljica za djecu objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za  prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
UREDU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE,

Služba za stručne poslove

za radno mjesto:

SAVJETNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA STRUČNE POSLOVE – PODRUČJE ZAŠTITE PRAVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

– 1 izvršitelj

Opis poslova

o   obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja u području zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina i promocije prava djece,

o   prati propise i usmjerenja na području zaštite djece i promocije prava djece, izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,

o   izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera za zaštitu i promicanje prava i interesa djece,

o   izrađuje preporuke, prijedloge, upozorenja, obavijesti i izvješća u slučajevima u kojima postupa pravobranitelj za djecu,

o   prati primjenu propisa iz područja zaštite prava i interesa djece te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,

o   prati usklađenost zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava i međunarodnih dokumenata

o   izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru,

o   izrađuje prezentacije za predstavljanje Ureda na stručnim skupovima i savjetovanjima,

o   obavlja poslove u vezi s upitima i odgovorima putem info stranice Ureda,

o   obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za djecu i njegovih
zamjenika.

Uvjeti:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grane inkluzivne edukacije i rehabilitacije ili iz područja društvenih znanosti, polja logopedije

o   najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

o   položen državni stručni ispit

o   dobro poznavanje engleskog jezika

o   izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku šest mjeseci od isteka probnog rada.

Opis poslova te sadržaj i način testiranja bit će objavljeni na web stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br: 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13 i 52/13). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

Izbor kandidata s liste kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obavlja se na temelju rezultata pokazanih na testiranju i razgovoru (intervju). Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervju) bit će objavljeni na web stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu, najmanje pet dana prije testiranja.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

1.      životopis

2.      preslika diplome

3.      preslika radne knjižice

4.      preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit)

5.      preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

6.      preslika domovnice.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu.

O rezultatima provedenog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o prijamu.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07-Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 174/10, 55/11, 140/12 i 33/13-ispr.). Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 86/92 – proč.tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03). Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje ili potvrdu o priznatom statusu,  dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi (ako se prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), te dokaz o tome na koji način mu je prestala služba, odnosno radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Ostale informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima nalaze se na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom „za javni natječaj“.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.