Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Pravobraniteljica za djecu objavila je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme savjetnika/savjetnice pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje odnosa s javnošću, medijske kulture, zaštite prava djece u medijima i izdavaštva. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 50/23.

Cijeli sadržaj natječaja donosimo u nastavku, a dodatne informacije bit će dostupne u rubrici NATJEČAJI, na ovoj stranici, na poveznici.

KLASA: DPR: 112-01/23-02/0001
URBROJ: 134-23-1
Zagreb, 4. svibnja 2023.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), a na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-02/23-01/71, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03) od 3. veljače 2023., Ured pravobranitelja za djecu raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

radno mjesto – Savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje odnosa s javnošću, medijske kulture, zaštite prava djece u medijima i izdavaštva – 1 izvršitelj/ica  – mjesto rada Zagreb

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni ispit II. razine
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj;
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
 5. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja;
 6. presliku potvrde o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o djelu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove);
 7. presliku svjedodžbe o položenome državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, 10000 Zagreb, Nikole Tesle 10, s naznakom »Javni natječaj za prijam u državnu službu«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za djecu.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/, najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za djecu će obustaviti postupak javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/ i Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pravobraniteljica za djecu