Kampanja Vijeća Europe protiv seksualnog nasilja nad djecom

Kampanja Vijeća Europe protiv seksualnog nasilja nad djecom

kikomala0Na poziv Vijeća Europe i talijanske ministrice za jednake mogućnosti, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, sa zamjenicom Majom Gabelica Šupljika, sudjelovala je 29. i 30. studenoga 2010. u Rimu,  na konferenciji sa koje je službeno pokrenuta kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom.  Svrha kampanje je podržati potpisivanje, ratifikaciju i implementaciju Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te jačanje javne svijesti o raširenosti  seksualnog nasilja, što utječe na vjerovanje u ono što djeca kažu i na načine preveniranja nasilja.

Važnost ove konferencije potvrdio je svojom prisutnošću i talijanski predsjednik, koji je tom prilikom iz ruku talijanske ministrice za jednake mogućnosti prvi primio slikovnicu “Kiko i ruka” namijenjenu djeci i jačanju njihove samozaštite.

Na konferenciji se raspravljalo u četiri sekcije: 1. Prevencija i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom; 2. Borba protiv seksualnog nasilja kroz zakon – što može učiniti država; 3. Pomoć djeci žrtvama seksualnog nasilja i 4. Utiranje puta za uspješne nacionalne kampanje.

Raspon tema pokazuje koja su to sve područja u kojima je moguće štititi dijete od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, a različiti predavači i sudionici (predstavnici vlada, međunarodnih organizacije, parlamenata, lokalnih vlasti, pravobranitelji, stručnjaci i eksperti, predstavnici nevladinih organizacija, poslovnog sektora, medija  i sama djeca) pokazuju koliko je važna sinergija i zajedničko djelovanje različitih struka, znanosti, resora, sustava te, u konačnici, svih  europskih država i relevantnih pojedinaca.

Osim stručnih tema i zaključaka koji proizlaze iz rasprava, osnovna poruka konferencije je da je nužno u svakoj europskoj državi što prije započeti nacionalnu kampanju za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Podsjetimo da su Hrvatska i Zagreb bili 2008. godine  mjesto započinjanja europske kampanje za zaštitu djece od tjelesnoga kažnjavanja. Hrvatska je i među 32 zemlje koje su potpisale Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Samo je devet zemalja zasad ratificiralo tu Konvenciju, no Hrvatska nije među njima.

Osim apela za pokretanja nacionalne kampanje, zemlje Vijeća Europe pozvane su da što prije ratificiraju Konvenciju kako bi se ostvario paneuropski plan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja. O Kampanji za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom pročitajte više na web stranici Vijeća Europe.