Kampanjom ojačati primjenu Povelje o temeljnim pravima u EU

Kampanjom ojačati primjenu Povelje o temeljnim pravima u EU

Europska komisija objavila je kako će njezina kampanja za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU (EU Charter of Fundamental Rights) trajati do lipnja 2022., te poziva sve države EU da se uključe i pridonesu podizanju svijesti o ljudskim pravima. Podsjetimo, kampanja pokrenuta prošle godine, na Dan ljudskih prava, 10. prosinca. Proizašla je iz Strategije Europske komisije, a potaknuta spoznajom da ljudi nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima prema Povelji ni s time što mogu učiniti kako bi ih ostvarili, ali i da žele znati više o tome.

Kampanja je fokusirana na sljedeća prava iz Povelje o temeljnim pravima u EU: slobodu izražavanja i informiranja, nediskriminaciju, ravnopravnost spolova, prava djeteta, djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje. Web stranica kampanje dostupna je na svim jezicima EU-a, pri čemu svaka jezična verzija upućuje ​​na relevantna nacionalna tijela gdje građani mogu dobiti pomoć ili savjet.

Više informacija o ovoj kampanji na hrvatskom je jeziku dostupno na poveznici https://right-here-right-now.campaign.europa.eu/index_hr. Na stranici Europske komisije  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6699 dostupno je i godišnje izvješće Europske komisije o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima. (Ilustracija sa stranice #RightHereRightNow)