Konferencija “Izgradnja Europe za djecu i s djecom” u Stockholmu

U okviru švedskog predsjedanja Vijećem Europe, Švedska vlada je u suradnji s Vijećem Europe i uz podršku Nordijskog vijeća ministara u Stockholmu od 8. do 10. rujna 2008. godine organizirala Konferenciju “Izgradnja Europe za djecu i s djecom: prema strategiji 2009.-2011..

 

U radu konferencije sudjelovalo je oko tristo sudionika, među kojima su bili predstavnici vlada, međunarodnih organizacija i institucija, nevladinih udruga i profesionalnih mreža, parlamentaraca, lokalnih vlasti, ombudsmana, sudaca i zagovaratelja dječjih prava, a aktivno su se uključila i djeca i mladi. Iz Hrvatske je u radu konferencije sudjelovala dr. Ksenija Turković s Pravnog fakulteta u Zagrebu, održavši izlaganje o prilagođavanju pravosuđa potrebama djece koja su ponekad žrtve, a ponekad i počinitelji kaznenih djela. A rad toga važnoga europskog skupa pratili su i predstavnica Stalne misije RH pri Vijeću Europe Petra Leppee Fraize te savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak- Franjić.

Organizacijom ove Konferencije obilježen je završetak trogodišnjeg programa «Izgradnja Europe za djecu i s djecom» koji je Vijeće Europe pokrenulo u Monaku 2006. godine. Cilj programa bio je uklopiti prava djece u sve relevantne politike Vijeća Europe, koordinirati aktivnosti vezane uz prava djece te poduzeti mjere za iskorjenjivanje svih oblika nasilja nad djecom. Program je do sada rezultirao nizom usvojenih standarda (konvencija, preporuka), politika, projekata bilateralne suradnje i aktivnostima podizanja javne svijesti i unapređivanja prava djeteta. Kao nadogradnju na taj program, Vijeće Europe namjerava donijeti novu strategiju europske politike za djecu za sljedeće trogodišnje razdoblje 2009. – 2011.

Osnovne sadržajne cjeline koje će strategija zahvatiti sadržane su u programu Konferencije, a odnose se na iskorjenjivanje svih oblika nasilja nad djecom, pravosuđe prilagođeno djeci i pravo na odgovarajuće i primjereno sudjelovanje djece u pitanjima koja ih se tiču.

Na Konferenciji je predstavljen nacrt smjernica buduće tzv. trogodišnje Stockholmske strategije koja će se fokusirati na pitanja nasilja nad djecom, pravosuđa prilagođenog djeci, sudjelovanja djece i njihovog utjecaja u društvu u procesima donošenja odluka, uz posvećivanje osobite pozornosti posebno ranjivoj djeci – djeci bez roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, djeci koja žive u siromaštvu ili im prijeti siromaštvo i isključenost iz društva. Cilj strategije je “da sve države članice Vijeća Europe podupru uvođenje međunarodnih standarda u području prava djece. Strategija osobito teži promicanju primjene Konvencije o pravima djeteta, naglašavajući njena glavna načela: nediskriminaciju, pravo na život i razvoj, najbolji interes djeteta kao temelj za donositelje odluka te pravo djeteta da ga se čuje”. Kao cilj programa istaknuto je i uvođenje načela dječjih prava u sve politike i aktivnosti Vijeća Europe uz podupiranje takvog pristupa u svim zemljama članicama: “Cilj je osigurati svoj djeci odgovarajući životni standard, socijalnu zaštitu i obrazovanje, zaštitu od lošeg postupanja, iskorištavanja i izrabljivanja, kao i pravo da se čuje njihov glas i da budu uključena u donošenje odluka.”

Na konferenciji je posebno evociran doprinos Janusza Korczaka (1878-1942), poljskog pedijatra, edukatora i pisca za djecu i o djeci, koji je posvetio život dobrobiti djece i kojeg mnogi smatraju “ocem” dječjih prava.

Visoki predstavnici koji su sudjelovali na Konferenciji su svojim potpisom na razglednici kampanje potvrdili čvrstu potporu kampanji za ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece pokrenutoj u Zagrebu u lipnju ove godine “Podignite ruku protiv tjelesnog kažnjavanja djece!”