Međunarodni projekt jačanja dječje participacije “Započni promjenu”

Na poziv Foruma za slobodu odgoja, u okviru projekta „Započni promjenu“ (Start the Change), savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić sudjelovala je 24. svibnja 2022. na online radionici o dječjoj participaciji, koja je organizirana hibridno (uživo iz Bruxellesa). Na sudjelovanje u radionici pozvani su nacionalni donositelji odluka i stručnjaci u području dječje participacije iz svih zemalja koje sudjeluju u projektu (uz Hrvatsku, to su Portugal i Sjeverna Makedonija).

Kao savjetnica pravobraniteljice za djecu za područje prava na sudjelovanje/participaciju, koja je ujedno voditeljica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i Foruma mladih 16+, D. Osmak Franjić je u svom izlaganju istaknula ono na što Ured pravobraniteljice za djecu godinama upozorava u godišnjim izvješćima o radu. U našem društvu još uvijek je prisutan problem da odrasli nemaju dovoljno znanja i ne razumiju dovoljno pravo djeteta na participaciju. Niska je razina osposobljenosti odraslih za komunikaciju i rad s djecom na ostvarivanju njihovih participativnih prava. Kako bi se to promijenilo, potrebna je promjena društvenih stavova o djeci kao pasivnim objektima odlučivanja odraslih, te kreiranje prostora i atmosfere za sudjelovanje djeteta.

Pravo djeteta i načelo dječjega sudjelovanja odrasli uglavnom još ne razumiju dovoljno dobro, te se ono zasad ostvaruje najčešće tek na deklarativnoj razini. Nema sustavne edukacije stručnjaka koji rade s djecom o provedbi toga prava. Funkcioniranje dječjih predstavničkih tijela u školama, dječjim domovima i lokalnoj zajednici ovisi o entuzijazmu pojedinih stručnjaka, ali i o načinu na koji oni sami doživljavaju ostvarivanje dječjih participativnih prava.

Uključivanje djece u rasprave o javnim politikama i strateškim dokumentima koji se na njih odnose nije zaživjelo na način koji bi osigurao smislenu participaciju djece. Odrasli koji sudjeluju u izradi ovih dokumenata i donošenju odluka koje se odnose na djecu, o potrebama djece uglavnom nagađaju, umjesto da pitaju djecu i omoguće im da iskažu svoje mišljenje te na taj način ostvare svoja participativna prava, u skladu sa svojom dobi i zrelosti.

Poboljšanju situacije pridonijela bi: sustavna edukacija stručnjaka u svim sustavima koji rade s djecom i za djecu (pravosuđe, socijalna skrb, odgojno-obrazovni sustav, te u lokalnoj zajednici, na regionalnoj i nacionalnoj razini) o pravu djece na sudjelovanje, u skladu s Općim komentarom br.12 (2009) Odbora za prava djeteta UN-a; unapređivanje znanja i podizanje razine svijesti same djece i šire društvene zajednice o participativnim pravima djece; educiranje odraslih koji rade s djecom i za djecu za osnaživanje participacijskih kapaciteta sve djece, na svim razinama društva. Također, izuzetno je važno sustavno i smisleno uključivati djecu u procese izrade planova, politika, strategija te rad tijela koja se bave temama važnim za život djece.

Savjetnica je istaknula da, ako doista želimo razvijati smislenu i kvalitetnu participaciju djece,  trebamo promijeniti društvene stavove o djetetu kao pasivnom objektu odlučivanja odraslih, te stvoriti prostor i atmosferu za sudjelovanje djeteta.