Međunarodni skup “Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima”

Međunarodni skup “Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima”

Srpsko narodno vijeće organiziralo je međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom “Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima”, koji je održan  23. i 24. svibnja u Zagrebu.

U uvodnom dijelu sudionicima skupa obratili su se predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Milorad Pupovac, saborski zastupnik Furio Radin te ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti i obrazovanja  Nandor Čapo. Plenarno izlaganje o jeziku, manjinama i ljudskim pravima održao je prof. dr. sc. Fernand de Varennesa, posebni UN-ov izvjestitelj o manjinskim pitanjima.

Na konferenciji su održana četiri panela na kojima se raspravljalo o izazovima manjinskog obrazovanja, načinima njihovog rješavanja te preporukama Savjetodavnog odbora za praćenje provedbe Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina za Republiku Hrvatsku.

Na panelu o ostvarivanju prava na obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima u Hrvatskoj sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Makvić Salaj. Izložila je s kojim se povredama prava djece pripadnika nacionalnih manjina susreće Ured pravobraniteljice za djecu. Naglasila je kako se najveći dio prijava odnosi na sustav odgoja i obrazovanja. Stoga je potrebno, uz osuvremenjivanje općih kurikula, voditi računa i o osuvremenjivanju i modernizaciji manjinskih kurikula. Dominantno obrazovanje treba biti otvorenije, s ciljem očuvanja i razvoja jezika i kulture manjinskih zajednica te promicanja tolerancije i međukulturalne komunikacije.

Ujedno je istaknula poseban problem odgoja i obrazovanja romske djece. Ponovila je preporuku pravobraniteljice za djecu upućenu Vladi RH i Ministarstvu znanosti i obrazovanja o potrebi uvođenja obvezatnog dvogodišnjeg programa predškole za svu djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Također je naglasila zabrinutost zbog sve češće obrazovne segregacije romskih učenika. S ciljem smanjenja segregacije romskih učenika, ali i drugih učenika pripadnika različitih manjina, potrebno je dodatno investirati u škole koje pružaju nastavu na manjinskim jezicima kako bi one privukle i učenike većinskog naroda. Ujedno je potrebno, u suradnji s nacionalnim manjinama, elemente kulture nacionalnih manjina, njihovih jezika i pisama uvoditi u nastavne planove i programe svih škola kako bi se prevladala granica između manjinskog i većinskog naroda, koja je kod nekih manjina jako izražena.