Na znanstvenoj konferenciji u Splitu predstavljeni rezultati našeg istraživanja o participaciji djece u školi

Na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 12. Dani osnovnih škola “Krug od znanosti do učionice”, koje je održano na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 27. i 28. veljače 2021., predstavljeno je istraživanje Ureda pravobraniteljice za djecu o participaciji djece u školi. Na konferenciji je savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, zajedno s članicama istraživačkog tima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. Ivanom Borić, voditeljicom istraživanja i Andreom Ćosić, predstavila rezultate kvalitativnog dijela istraživanja.

Istraživanje “Participacija djece u školi” Ured pravobraniteljice za djecu proveo je 2017. i 2018. godine, u suradnji sa znanstvenicama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja bio je steći dublje razumijevanje participacije djece u školama iz perspektive djece (učenika) i odraslih (učitelja i stručnih suradnika). U kvalitativnom dijelu istraživanja održano je 19 fokus-grupa, u kojima je sudjelovalo 70 djece i 41 odrasla osoba.

Uime istraživačkog tima, rezultate istraživanja je na splitskoj konferenciji izložila Andrea Ćosić. Iz rezultata proizlazi kako je djeci ponekad teško razumjeti odrasle i predvidjeti njihovo ponašanje, što negativno utječe na osjećaj povjerenja i povezanosti, a time i na sudjelovanje djece u školskom okruženju. Odrasli posebice ističu da je za postizanje promjena u školama važno da se sami odgojno-obrazovni radnici više uključe i djeluju kao uzori za participaciju.

Dobiveni rezultati pokazuju da je uloga nastavnika u poticanju dječje participacije u školama izrazito važna, no, sami nastavnici ne osjećaju se dovoljno educiranima i osnaženima za preuzimanje vodstva i poticanje djece u ostvarivanju njihovih participativnih prava. Stoga je važno preispitati postojeće kurikulume i poticati povećanje kompetencija odraslih za rad s djecom na način koji podrazumijeva njihovo aktivno uključivanje.