Natječaj za prijam u državnu službu – za savjetnike pravobraniteljice za djecu

Pravobraniteljica za djecu objavila je javni natječaj za prijam u državnu službu dvaju savjetnika/savjetnica na neodređeno vrijeme, za rad u središnjem uredu u Zagrebu te u područnom uredu u Osijeku. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 41/21.

Cijeli sadržaj natječaja donosimo u nastavku, a dodatne informacije bit će dostupne u rubrici NATJEČAJI, na ovoj stranici, na poveznici https://dijete.hr/natjecaji-2/.

 

DPR: 112-01/21-0001-1

Zagreb, 13. travnja 2021.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), članku 58. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, broj 135/20) te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-02/21-01/327, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02) od 25. veljače 2021. i Ministarstva financija (KLASA: 100-01/21-01/16, URBROJ: 513-05-01-21-2) od 5. ožujka 2021., Ured pravobranitelja za djecu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

1. radno mjesto – Savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rada i gospodarskog iskorištavanja djece i zaštite privatnosti djece – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Zagreb

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje prava
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni ispit II. razine
  • dobro poznavanje engleskog jezika
  • dobro poznavanje rada na osobnom računalu.

2. radno mjesto – Savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi, zaštite ekonomskih prava djece, zaštite okoliša i sigurnosti djece – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Osijek

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje prava
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni ispit II. razine
  • dobro poznavanje engleskog jezika
  • dobro poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te obavezno naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis;

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj;

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja;

b) presliku potvrde o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o djelu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove);

5. presliku svjedodžbe o položenome državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, 10000 Zagreb, Nikole Tesle 10, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« i naznakom rednog broja radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. istog Zakona, a dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za djecu.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/, najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Pravobranitelja za djecu https://www.dijete.hr/ i Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za djecu će obustaviti postupak javnog natječaja.

Pravobranitelj za djecu