Obilazak Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Obilazak Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

KarlovacU sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak posjetila je 28. studenoga 2011. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac.

Djelatnici Ureda pravobranite­ljice za djecu kontinuirano obilaze ustanove u kojima borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena djeca te nastoje dobiti što bolji uvid u način ostvariva­nja brige o djeci, načine ostvarivanja odgoja i obrazovanja, prostorne i kadrovske uvjete te mogućnost ostvarivanja prava djece u tim ustanovama. Ujedno, posjeti su i prilika da se djecu/učenike i djelatnike ustanova pobliže upozna s djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu, kao i da se promoviraju prava djece. Prilikom ovog obilaska naglasak je bio na pravim djece s teškoćama u razvoju.

U razgovoru s ravnateljem Centra te u susretima i razgovoru s ostalim djelatnicima, savjetnica se upoznala s načinom funkcioniranja ustanove. Ukupno je zaposleno 49 djelatnika, uključujući i administrativno i tehničko osoblje, a Centar provodi odgoj i obrazovanje djece prema nastavnim planovima i programima propisanim od strane MZOŠ-a za djecu s većim teškoćama u razvoju. Programe provode stručni djelatnici različitih profila, uglavnom edukacijski rehabilitatori. Program predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci obuhvaća djecu u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu. Potom djeca nastavljaju školovanje u redovnim ili u posebnim uvjetima. Odgojno-obrazovni rad u posebnim uvjetima koji se provodi u školi, obuhvaća realizaciju nastavnog plana i programa u razredima osnovne i srednje škole, u odgojno-obrazovnim skupinama te rehabilitacijske postupke i produženi stručni postupak. Trenutno se u Centru odgojno-obrazovni rad te rehabilitacijske usluge ostvaruju za 117 djece i mladih (do 21 godine).

S obzirom na važnost podizanja svijesti o mogućnostima djece s teškoćama u razvoju te njihova sudjelovanja u društvu, važna informacija je da u školi djeluje Vijeće učenika, koje u okviru svojih kompetencija raspravlja i odlučuje o nekim pitanjima vezanim za boravak i ostvarivanje programa u ustanovi.

Važno je istaknuti i da su djelatnici Centra, sukladno suvremenim trendovima i procesu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno obrazovni sustav,  svjesni da stručni djelatnici Centra mogu igrati važnu ulogu u transformaciji oblika odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama. Također, škola je s predloženim projektom vezanim upravo uz podršku odgojno-obrazovnoj integraciji, aplicirala i za sredstva iz IPA EU pretpristupnih  programa. Od 2007. godine Centar je pojačao suradnju s osnovnim i srednjim školama grada Karlovca, vrtićima, lokalnom zajednicom, gradskim i privatnim tvrtkama. Prema riječima ravnatelja, Centar je svoj rad pojačano usmjerio i prema roditeljima, kao važnim suradnicima u odgojno-obrazovnom procesu.