Objavljen natječaj za savjetnika/cu pravobraniteljice za djecu

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11 i 34/12), pravobraniteljica za djecu objavljuje

OGLAS

 

za  prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u
UREDU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE

SAVJETNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA STRUČNE POSLOVE – PODRUČJE ZAŠTITE PRAVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

 

– 1 izvršitelj

Opis poslova

o   obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja u području zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina i promocije prava djece,

o   prati propise i usmjerenja na području zaštite djece i promocije prava djece, izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,

o   izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera za zaštitu i promicanje prava i interesa djece,

o   izrađuje preporuke, prijedloge, upozorenja, obavijesti i izvješća u slučajevima u kojima postupa pravobranitelj za djecu,

o   prati primjenu propisa iz područja zaštite prava i interesa djece te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje,

o   prati usklađenost zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava i međunarodnih dokumenata

o   izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru,

o   izrađuje prezentacije za predstavljanje Ureda na stručnim skupovima i savjetovanjima,

o   obavlja poslove u vezi s upitima i odgovorima putem info stranice Ureda,

o   obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za djecu i njegovih
zamjenika

Uvjeti:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grane inkluzivne edukacije i rehabilitacije ili iz područja društvenih znanosti, polja logopedije

o   najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  u struci

o   položen državni stručni ispit

o   dobro poznavanje engleskog jezika

o   izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice.

Obvezni probni rad traje dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Izbor kandidata s liste kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete obavlja se na temelju rezultata pokazanih na testiranju i razgovoru (intervju). Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom. Mjesto, način i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervju) bit će objavljeni na web-stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu, najmanje osam dana prije testiranja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku šest mjeseci od isteka probnog rada.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br: 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12 i 78/12). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr).

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

1.      životopis
2.      preslik diplome
3.      preslik radne knjižice
4.      preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit)
5.      preslik domovnice.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07-Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 174/10 i 55/11). Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 86/92 – proč.tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03). Uz prijavu na oglas kandidat je dužan priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) te dokaz o tome na koji način mu je prestala služba kod prethodnog poslodavca.

Ostale informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima nalaze se na web stranici Ministarstva uprave.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

O rezultatima provedenog oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o prijamu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave se podnose na adresu: Pravobranitelj za djecu, Zagreb, Nikole Tesle 10, s naznakom „za oglas“.