Održan ENOC-ov seminar “COVID-19 i dječja prava: Učenje za budućnost”

Održan ENOC-ov seminar “COVID-19 i dječja prava: Učenje za budućnost”

Europska mreža pravobranitelja za djecu ENOC organizirala je 1. i 4. lipnja 2021. redoviti seminar pod naslovom “COVID-19 i dječja prava: učenje za budućnost”, koji je održan online.

Prvoga dana seminara, koji su otvorili predsjedavajući mreže škotski pravobranitelj za djecu i mlade Bruce Adamson i Theoni Koufonikolakou, zamjenica pravobranitelja za djecu Grčke, raspravljalo se o utjecajima koje su izvanredne mjere uvedene na globalnoj razini zbog pandemije COVID-19 imale na djecu. U raspravi je istaknut poziv vladama država diljem Europe na uključivanje svih raspoloživih resursa i poduzimanje svih  mjera za poštovanje i zaštitu prava koja su djeci zajamčena UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta. Istaknute su preporuke Vijeću Europe o važnosti davanja potpore svim državama članicama u ostvarivanju dječjih prava i doprinosu kroz razvoj Strategije o pravima djece u 2021. godini. Važno je znati kako UN-ov Odbor za prava djece u kriznim situacijama priznaje nužnost ograničavanja ljudskih prava zbog zaštite javnog zdravlja, ali ta ograničenja moraju biti neophodno potrebna, proporcionalna i svedena na minimum.

Predstavljeni su i najvažniji pokazatelji i rezultati  istraživanja koje je proveo ENOC u lipnju 2021. o utjecaju izvanrednih mjera u vrijeme pandemije na prava djece. Hitne mjere imale su negativan utjecaj na primjenu općih načela Konvencije o pravima djece. U većini država utvrđeno je da su hitne mjere imale negativan utjecaj na dječja prava i to u područjima obrazovanja, igre i slobodnog vremena, mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, odgovarajućeg životnog standarda, zaštite od nasilja, diskriminacije, građanskih prava i sloboda i drugim područjima provedbe općih mjera. Uočen je nedostatak uključivanja djece u donošenje odluka o hitnim mjerama koje se odnose na njih. Djeca su tretirana kao objekti hitnih mjera, a ne kao sudionici u njihovoj izradi.

Pandemija je istaknula nejednakosti među djecom te posebno pogodila neke skupine djece. Postoji velika zabrinutost zbog povećanog rizika od obiteljskog zlostavljanja, internetskog zlostavljanja, općeg zlostavljanja i zanemarivanja te seksualnog iskorištavanja djece. Podaci o nasilju nad djecom često su neodgovarajuće vođeni, što otežava utvrđivanje stvarnog utjecaja izvanrednih mjera na tom području. Naglašena je važnost jačanja zdravlja, mentalnog zdravlja, socijalnih službi za zaštitu djece,  i njihove dostupnosti, sigurnosti u školama, podrška siromašnim i socijalno isključenim obiteljima, osiguravanja prava djeci ranjivih skupina te posebno isključivanje svakog oblika nasilja. Navedeno je i da postoje dokazi da su vlade izvukle određene pouke u vremenu pandemije i da sve više uzimaju u obzir dječja prava.

Članice ENOC-a pozvale su UN-ov Odbor za prava djeteta da izradi opći komentar o dječjim pravima u vrijeme pandemije.

Također je tijekom prvog dana seminara izrađen nacrt Izjave ENOC-a o položaju djece u 2021. godini, o kojemu se raspravljalo, te će on biti dostavljen vladama država, Vijeću Europe i institucijama Europske unije, uz poziv na dijalog s pravobraniteljima za djecu i zajedničko učenje o utjecaju pandemije COVID-19 na djecu.

Drugi dan seminara fokusirao se na ENOC-ove standarde i vrijednosti. Također ga je otvorio predsjednik ENOC-a, škotski pravobranitelj za djecu i mlade Bruce Adamson, a moderirao je irski pravobranitelj za djecu Niall Muldoon.  U prvom djelu seminara raspravljalo se o vrijednostima kojima se u radu treba voditi ENOC mreža, poput: uvažavanja i promoviranja Konvencije o pravima djeteta na najvišoj razini, promoviranja i zaštite dostojanstva, dobrobiti i prava djece te inkluzivnosti i transparentnosti među članovima mreže. Drugi dio seminara odnosio se na standarde i ponašanja unutar mreže (uzajamno poštovanje, uvažavanje, profesionalnost, pristojnost, inkluzivnost, usmjerenost na djecu i sl.) kao i na način postupanja mreže prema drugima, uključujući raspravu i o mogućim sankcijama za članove koji se ne budu pridržavali pravila mreže.