Oglas za prijam u državnu službu

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13), pravobraniteljica za djecu objavljuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u
UREDU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE,
Služba za stručne poslove

za radno mjesto:
SAVJETNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA STRUČNE POSLOVE – PODRUČJE ODGOJA I OBRAZOVANJA, OBITELJI, KULTURNIH I EKONOMSKIH PRAVA DJECE I PROMOCIJE PRAVA DJECE IZVAN SJEDIŠTA UREDA

– 1 izvršitelj u Splitu

Opis poslova
obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja u području odgoja i obrazovanja, obitelji, kulturnih i ekonomskih prava i promocije prava djece izvan sjedišta Ureda, prati propise i usmjerenja na području zaštite djece i promocije prava djece, izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje, izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera za zaštitu i promicanje prava i interesa djece, izrađuje preporuke, prijedloge, upozorenja, obavijesti i izvješća u slučajevima u kojima postupa pravobranitelj za djecu, prati primjenu propisa iz područja zaštite prava i interesa djece te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje, prati usklađenost zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava i međunarodnih dokumenata,
izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru, obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • dobro poznavanje engleskog jezika
  • dobro poznavanje rada na osobnom računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Obvezni probni rad traje dva mjeseca.
Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku šest mjeseci od isteka probnog rada.

Opis poslova te sadržaj i način testiranja bit će objavljeni na web stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br: 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13 i 52/13). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

Izbor kandidata s liste kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete obavlja se na temelju rezultata pokazanih na testiranju i razgovoru (intervju). Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervju) bit će objavljeni na web stranici Ureda pravobranitelja za djecu: www.dijete.hr i na oglasnoj ploči Ureda pravobranitelja za djecu, najmanje pet dana prije testiranja.
Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na Oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Kandidatom prijavljenim na Oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz Oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

U prijavi na Oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. preslika diplome
3. preslika radne knjižice ili druge isprave kojom se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci (npr. potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiv ostvaren radni staž i vrsta poslova koje je radnik obavljao)
4. preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit)
5. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starija od 6 mjeseci)
6. preslika domovnice.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu.
O rezultatima provedenog postupka povodom Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o prijamu.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07-Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 174/10, 55/11, 140/12 i 33/13-ispr.). Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 86/92 – proč.tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03). Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi (ako se prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), te dokaz o tome na koji način mu je prestala služba, odnosno radni odnos kod prethodnog poslodavca.
Ostale informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima nalaze se na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web stranici Ministarstva uprave.
Prijave se podnose na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme”.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.