Predano Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu

Predano Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu

DjecaskolaIzvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu predano je Hrvatskome saboru, kako to propisuje Zakon o pravobranitelju za djecu, 29. ožujka 2013.  Izvješće na 245 stranica  donosi detaljni prikaz problematike s kojom se prošle godine susretao Ured pravobraniteljice te prikaz ostvarene razine zaštite prava djece u različitim područjima. U njemu je prikazan pregled  prijava pojedinačnih prava djece, ali i općih pojava kršenja prava i ugrožavanja interesa djece, kao i pregled vlastitih inicijativa Ureda pravobraniteljice.

 

U 2012. godini ukupno je otvoren 2481 novi predmet. Od toga je 1228 prijava povreda pojedinačnih prava djece, kojima je obuhvaćeno ukupno 1825 djece. Preostalih 1253 predmeta odnose se na opće inicijative Ureda u području praćenja, zaštite i unapređivanja prava djece, kao i na suradnju s institucijama, udrugama i organizacijama u različitim projektima te na druge aktivnosti. Broj novih predmeta, u odnosu na 2011., veći je za 222 ili 10 posto.

Među prijavama ove godine izrazito prednjače prijave kršenja prava djece na život uz roditelje i roditeljsku skrb kojih je bilo čak 403 i njima je bilo obuhvaćeno 569 djece. Sljedeće po brojnosti su prijave povreda prava djece na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, kojih je bilo 232 (prijave se odnose na ukupno 396 djece), zatim slijede povrede obrazovnih prava sa 161 prijavom (182  djece), povrede ekonomskih prava s 93 prijave (174 djece), pravosudno-zaštitnih sa 61 prijavom, socijalnih s 42 i ostale.

Poglavlje o prijedlozima pravobraniteljice za poduzimanje mjera za cjelovitu zaštitu prava djece, prikazuje stanje i uočene probleme u različitim područjima, među kojima su zaštita prava djece pripadnika nacionalnih manjina, djece s problemima u ponašanju, briga za mentalno zdravlje djece, zaštita djece od ovisnosti, zatim prava djece čiji su roditelji u zatvoru, djece koja se bave sportom, djece koja žive na otocima, do prikaza uloge lokalne zajednice u zaštiti prava djece, pravosuđa prilagođenog djeci i prava djece u medijima. U svim područjima, u skladu s načelom inkluzije, obuhvaćena su i prava djece s teškoćama u razvoju.

U posebnom poglavlju navedena su upozorenja, prijedlozi i preporuke pravobraniteljice za djecu za sprečavanje štetnih djelovanja, kojih je u 2012. godini bilo ukupno 51 na općoj razini. Te su preporuke grupirane prema područjima: obiteljskopravna zaštita, obrazovanje, zdravlje, pravosuđe, sigurnost djece, zaštita imovinskih interesa djece, sport, zaštita posebno ranjivih skupina djece, mediji i ostalo. Sljedeće poglavlje donosi pregled sudjelovanja Ureda pravobraniteljice u izradi i izmjenama zakona i drugih propisa, u kojem su navedeni prijedlozi Ureda u izradi ukupno 27 propisa.

U prošloj godini djelatnici Ureda pravobraniteljice obišli su ukupno 57 ustanova, organizacija i različitih lokacija na kojima djeca žive ili borave i gdje se organizira skrb o djeci. Glavninu toga čini 28 odgojno-obrazovnih te 10 ustanova socijalne skrbi, to jest domova za djecu, zatim zdravstvene ustanove, igraonice, odmarališta, terapijske zajednice, kaznene ustanove i drugo. U posebnom poglavlju Izvješća iznosi se opis zatečenog stanja u tim ustanovama.

Opisani su susreti i aktivnosti pravobraniteljice i njezinih suradnika s djecom, u uredima pravobraniteljice i na drugim mjestima, a u posebnom je poglavlju opisan rad Mreže mladih savjetnika – MMS, dječjeg savjetničkog tijela pravobraniteljice. MMS je prošle godine doživio smjenu generacija te ga čini 25 novih članova, koje su, na temelju javnog poziva pravobraniteljice, izabrala djeca iz prvog saziva MMS-a.

Izvješće pruža uvid u sve poslove i aktivnosti pravobraniteljice za djecu, kao i presjek stanja dječjih prava u Hrvatskoj. Cjelovito Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu 2012. donosimo u prilogu.