Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

DV Jarun2Na Odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića Jarun, jednog od dva najveća vrtića u Zagrebu, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 10. studenoga 2015. pozvana predavanja o dječjim pravima u vrtiću te o potrebama i pravima djece čiji su roditelji na izdržavanju zatvorske kazne.

Upoznala je tom prilikom odgojitelje i članove stručnog tima s Konvencijom o pravima djeteta, Pravobraniteljem za djecu kao neovisnom i specijaliziranom institucijom za zaštitu, praćenje i promicanje dječjih prava te s djelokrugom i radom pravobraniteljice za djecu.
Sami odgojitelji, stručni suradnici i ravnateljica potaknuli su izlaganje i raspravu o zaštiti prava djece čiji su roditelji na izdržavanju zatvorske kazne zbog čega se djeca nalaze u specifičnoj i ranjivoj životnoj situaciji.
O obje teme su sudionici imali niz pitanja koja su se odnosila na konkretne nadležnosti i mogućnosti pravobraniteljice za djecu, na suradnju vrtića s drugim institucijama i sustavima na zaštiti dječjih prava, na dostupnost vrtića i vrtićkih programa te na postupke odgojitelja prema djeci roditelja zatvorenika.